שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 71

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עד:)

 

בעניין תופר בשבת ובכלאים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד: "הקושר והמתיר... והוא שקשרן", יראים (קלו:) "הקושר... נראה דהוי קשר", רמב"ם פ"י מהל' שבת
ה"ט, ובהגהות מימוניות וכס"מ שם, (ר"ן על הרי"ף לב: ד"ה התופר, מאירי על המשנה, "התופר...
בתפירה לבד", ריטב"א (הוצ' רייכמן) ד"ה והוא.

 

ב. עה. "המותח... חייב חטאת", רש"י ד"ה המותח, ר"ח "ואם כפף... י"ג חטאות", רמב"ם שם.

 

ג. מח. "ר"ח שרא...ואצ"ל בי"ט", רש"י שם, תוד"ה הא (ריטב"א הוצ' רייכמן ד"ה הא) רמב"ם פכ"ב מהל'
שבת הכ"ג.

 

ד. כלאים פ"ט מ"י, וברמב"ם, ר"ש, ורא"ש שם, רמב"ם פ"י מהל' כלאים הכ"ד וברדב"ז שם, רא"ש הל'
כלאי בגדים (נדפס בפ"ט דמס' נידה) סי' יז, (יבמות ה: "א"כ לימא קרא.... ש"מ לאפנויי", ובתוד"ה
ואכתי), שבת נד. רש"י ד"ה אינו חיבור, רמב"ם פ"י מהל' כלאים ה"ג-ד, שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רכו.

 

ה. יראים (קלז:), "המותח... כחוט של תפירה", (ראבי"ה, סי' ר"ו, עד "ענין אחר", ושם, סי' קצ"ג עמ' 224
ד"ה שמעתי), או"ז סי' סז, "אר"פ במה... ומשום קושר", מרדכי שסח, חי' הר"ן עה. ד"ה. אמר רב, מאירי
עה. ד"ה המותח, שה"ג לב: באלפס אות א.

 

(ו. שו"ת חוות - יאיר סי' קמג).