שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 70

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עד.)

 

בעניין ב' מינים בברירה (הרב עמיטל)

 

תוד"ה היו.

ריטב"א (הוצ' רייכמן) ד"ה גרש"י.

מאירי ד"ה גדולי.

ירו' "הבורר אוכלים מתוך אוכלים".

תוספ' פי"ז ה"ו.

רמב"ם פ"ח הי"ב והי"ג.

רמב"ם שביתת עשור פ"א ה"ג ובמ"מ שם.

תרומת הדשן נז.

משנ"ב שי"ט בה"ל ד"ה היו לפניו, ד"ה ומניח, ד"ה לאכול.

ערוך השולחן שי"ט, סעיף ח, ט.