שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 69

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עד.)

 

בעניין חצי שיעור במלאכות שבת (הרב עמיטל)

 

עד. - "וכי מותר לאפות פחות מכשיעור" ורש"י.

הגהות אשר"י רפ"ח ובק"נ שם; חי' רמב"ן צד: ד"ה הא דשרא בא"ד "וי"ל שהכרמלית כרה"ר"; חי' הר"ן
שם ד"ה אמר בסופו בשם הרא"ה; ריטב"א עד. ד"ה בורר.

קנג: גמ' - "אר"י עוד אחרת וכו'"; ג. גמ' - "אלא בבא דסיפא וכו'" וברש"י ד"ה פטור.

רמב"ם פי"ב מהל' שבת ה"ט; פי"ח הכ"ג.

יומא עד. - גופא ותד"ה כיוון.

מל"מ פי"ח מהל' שבת ה"א עד "וכל השעורים".

זבחים מז. גמ' "ר"ש בן אלעזר דתנן וכו'"; ב"ב נה: רש"י ד"ה במסכת שבת; שבת צ: - רש"י ד"ה ליתני;
רמב"ם הל' שבועות פ"ד ה"א ובמל"מ שם עד "ומ"מ אני תמה".

שבת קיז. - "אלא אמר מר בר רב אשי", שם תד"ה דשקיל.

מ"ב סי' שמ, בה"ל ד"ה על ב' שערות; תוצאות חיים סי' ח.

מאירי שבת ג: ד"ה יש לדון.