שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 68

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עג:)

 

בעניין זומר וצריך לעצים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עג: "אמר רב כהנא... משום זורע", שם "תנא הקוצר... בכך".

 

ב. מו"ק ב: "איתמר המנכש והמשקה" וכו' (כל הסוגיא), שם תוד"ה חייב שתיים, מאירי שם ד"ה המנכש
וד"ה הזורע, ריטב"א ד"ה איתמר.

 

ג. שבת עה. "והשוחטו... ליזבנו מיניה", תוד"ה שוחט.

 

ד. רמב"ם שבת פ"ח ה"ד, פי"א ה"א, פ"ט הי"ד ובמ"מ שם, פ"ט ה"ו, פי"ב ה"א "המחמם... חייב", ראב"ד
שם עד "קמיט", מ"מ שם עד "נראה ברור".

 

ה. אג"ט מלאכת זורע סי' יב.