שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 67.2

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עג:)

 

בעניין גידולי קרקע במלאכות סידורא דפת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עה. - "ת"ר הצד חלזון... קרקע".

 

ב. עג: - תד"ה מפרק; צה. - תד"ה החולב (ובתוס' הרא"ש שם); (סה"י לר"ת סי' כג); רמב"ן שם (עד "בס"ד")
ורשב"א שם (מסכם).

 

ג. קז: - "השולה... רביתיה"; רמב"ן ד"ה הא.

 

ד. עג: - "והמעמר... קרקע"; או"ז סי' נז וסי' נח (ד"ה והדש).

 

ה. רמב"ם פ"ח מהל' שבת ה"ז; ברכת אברהם סי' י.

 

ו. עד: - "האי מאן... טוחן"; תד"ה האי; תוס' הרא"ש ד"ה האי; שו"ע או"ח סי' שכא ס"ט, ובמג"א ובגר"א.

 

ז. עירובין כו: - תחילת המשנה; כז: - "במאי קמיפלגי... נבראו"; ירו' שם ג, א "תני ר' ישמעאל... וולד
וולדות הארץ"; רמב"ם הל' מעשר שני פ"ז הלכות ג-ה.

 

ח. ב"מ פט. - "ת"ר דיש... קמ"ל", תד"ה גידולי, תוס' שאנץ שם (הובא בשטמ"ק); רמב"ם הל' שכירות פי"ב
ה"א פי"ב ה"ד.

 

ט. סוכה יא: "זה הכלל... הכתוב מדבר", רש"י ד"ה כי חגיגה ותד"ה וגידולו.