שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 67.1

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עג:)

 

בעניין גידולי קרקע במלאכות סידורא דפת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מעמר - עג: "והמעמר... קרקע", רמב"ם פ"ח מהל' שבת ה"ה ובכס"מ, או"ז נז. הגהות מיימוניות פ"ח
מהל' שבת סעיף שבין ס"ד וס"ה, ביצה לא. המשנה ותוד"ה מן, תוס' רי"ד, שבת עג:, ד"ה והמעמר.

 

ב. דף עה. "ת"ר הצד... קרקע", רמב"ם פ"ח מהל' שבת ה"ז ובמ"מ, (ברכת אברהם לר' אברהם בן הרמב"ם
סי' י), או"ז נח ד"ה והדש, עג:, תוד"ה מפרק, עד "אדרבנן", צה. "ת"ר החולב... משום מפרק" וברש"י
ור"ח שם, רמב"ן, ד"ה חולב, עד "בזה בס"ד".

 

ג. קוצר - קז:, "אמר שמואל השולה... רביתיה", רמב"ם פי"א מהל' שבת ה"א ופ"ח ה"ג, רמב"ן ד"ה הא.

 

ד. טוחן - תרומת הדשן סי' נו, אג"ט, טוחן, סי' י"ח.