שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 66

 

מסכת שבת, פרק שביעי (עג.)

 

בעניין מלאכת זורע בהשוואה למלאכת אופה (הרב עמיטל)

 

א. משנה "הזורע", הגהות הרש"ש, אגלי טל מלאכת זורע אות ח', ובהגהה שם ד"ה וראיתי בספר חלקת
יואב.

 

ב. ב"ק ס. אמאי ליהוי כזורה והרא"ש פ"ו סי' י"א, נ"י ב"ק פרק כיצד הרגל ד"ה אישו משום חציו (י.
באלפס)

 

ג. קב. משנה וגמרא "אלא אמר רבא תרתי וכו'"; מנחות נו: אר"א הניח שאור;

 

ד. ירו' א, ה ומה טעמהון דב"ש; א, ו ר' שמואל בשם ר"א.

 

ה. נ: הטומן לפת וכו'; תד"ה מקצת

 

ו. חינוך תצא סי' תקמ"ח, בסופו - ועובד ע"ז.

 

ז. מנחות עא. גמרא מנין לעומר.