שיעור / תשל"ח דף מס' 65

 

מסכת שבת, פרק רביעי (נא.)

 

בעניין הפשרה ונולד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תוספתא פ"ד הט"ו הובאה בסוף פ' במה טומנין; רמב"ן ורשב"א נא:; רמב"ם שבת פכ"א הי"ג. שו"ת
הרמב"ם סי' שלט (בענין רחיצה בבורית בשבת).

 

ב. סה"ת סי' רלה; מרדכי סי' של; שו"ע או"ח סי' שיח סעיף טז, ובט"ז ומ"א שם.

 

[ג. ביצה לג. סוף המשנה; הגמ' על זה לג: רמב"ם הל' יו"ט פ"ד ה"א ובראב"ד שם.

 

ד. ביצה כג. "רבה ורב יוסף... דקמוליד ריחא"; רמב"ם יו"ט פ"ד ה"ו ובמ"מ שם].