שיעור / תשל"ח דף מס' 63

 

מסכת שבת, פרק שלישי

 

בעניין בישול אחר בישול (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת קמה:, תוספתא פט"ו הי"ד [ובתוספתא כפשוטה עמ' 241]. רמב"ם הל' שבת פ"ט ה"ג ופכ"ב ה"ח;
אגלי-טל.

 

ב. בישול אחר בישול בלח - רא"ש פ"ג סי"א; שו"ע סי' שיח סע' ד, טו; סי' רנג ס"ב ברמ"א ובט"ז ס"ק יג,
אגלי טל סעיף ח'.

 

ג. בישול אחר אפיה וצליה ולהפך - פסחים מא. "ת"ר במים... מ"מ", ובתד"ה אמר וד"ה אבל; ברכות לח:
"דרש ר נחמן... מודה", יראים סי' רעד דף קלד: "וכל דבר... ויחכם עוד"; שו"ע סי' שיח ס"ה; אגלי טל
סעיף ט'; [תוספתא כפשוטה פסחים עמ' 577]. ראבי"ה ח"א עמ' 256.