שיעור / תשל"ח דף מס' 62

 

מסכת שבת, פרק שלישי (מא.)

 

בעניין עירוב מים במים בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. המשנה השניה מא. ובגמ' עליה עד "דאמר דבר שאינו מתכוון אסור"; מב. "אבל נותן..." עד המשנה;
תוס' על אתר; ספר הישר סוף סי' רנ; רשב"א ד"ה נותן; חי' המיוחסים לר"ן ד"ה אבל וד"ה בד"א;
[ריטב"א ד"ה מתניתין].

 

ב. ירושלמי על המשנה.

 

ג. רשב"א מ: ד"ה מביא; חי' המיוחסים לר"ן שם ד"ה שמן.

 

ד. מח. תד"ה מאי; ר"ן על הרי"ף (כב. באלפס) ד"ה וחרב.

 

ה. פסק הלכה - רי"ף, רמב"ן ד"ה אבל; רשב"א ד"ה ולענין; רמב"ם שבת פכ"ב הל' ד-ו; [רא"ש סי' ט"ו]
שו"ע או"ח שיח סעיפים יא-יד,

 

[ו. תד"ה מוליאר].