שיעור / תשל"ח דף מס' 61

 

מסכת שבת, פרק שלישי

 

בעניין עירוי (הרב ליכטנשטיין)

 

א. זבחים צה: המשנה והגמ' עליה עד "עבדינן של מתכת"; ושטמ"ק אות ב'.

 

ב. פסחים עה:-הו. "איתמר חם לתוך חם... לתוך צונן מדיח".

 

ג. ירושלמי שבת פ"ג ה"ה.

 

ד. ספר הישר לר"ת סי' רמג ורנ; זבחים צה: תוד"ה עירה [סה"ת ס' רלג ד"ה האילפס]

 

ה. ראב"ן ח"א סי' כא (יט.-כ.) ובחי' לפסחים עו. (קסב. ד"ה חם); ראבי"ה סי' תפג [או"ז ח"ב סי' ס"ב ד"ה
האילפס (השני) עד "שם שכן עמא דבר לאסור דעירוי ככלי ראשון". מרדכי פ"ה דמס' ע"ז סי' תתנח עד
"בדם בכל מותר"] רא"ש שבת פ"ג סי' ט"ז (מסכם).

 

ו. רמב"ן סוף ע"ז "עוד אמרו בשם ר"ת" עד הסוף; תה"א בית ד' שער א' [א:-ב.] "יש מן החכמים... בזה
כלל"; ר"ן על הרי"ף ע"ז לח: באלפס, ד"ה גרסינן. (מסכם).

 

ז. שו"ע יו"ד סי' ס"ח סעיפים י'-י"א; שם סי' קה ס"ב ובגר"א שם; או"ח סי' שיח ס"י; פר"ח ס"ח (?)