שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 60

 

מסכת שבת, פרק שלישי (לט:)

 

בעניין ריבוי שיעורים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לט: תד"ה אלא "ונראה לר"י וכו'"; תוס' הרא"ש ד"ה אלא אם כן.

 

ב. ביצה יז. "ת"ר אין אופין... בן אלעזר".

 

ג. מנחות סד. "בעי רבא חולה שאמדוהו... דקא ממעט קצירה" ובתד"ה שתים.

 

ד. רשב"א ביצה יז. ד"ה אע"פ [ובמקביל: חולין טו: "הלכתא... בשבילו" וברשב"א ד"ה המבשל; שבת קל:
רשב"א ד"ה דתניא (באמצע) "ומ"מ אכתי קשה... לקיתון א'"] ר"ן על רי"ף ביצה (ט: באלפס) ד"ה
ומיהא.

 

[ה. פסחים לו: "ת"ר אין אופין... דנפישא בלישה", ובתד"ה ובית הלל].

 

ו. רמב"ם הל' יום-טוב פ"א, ה"י ובמ"מ; טור סי' תקג ובב"י עד סוף ד"ה ונראה; [חידושי הגהות סע' א];
שו"ע שם ס"ב [ובפרי חדש].

 

ז. רא"ש יומא פ"ח סי"ד; רמב"ם שבת פ"ב ה"א.