שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 59

 

מסכת שבת, פרק שלישי (לח:)

 

בירור הלכה בשהיה ובהחזרה בחשמל ובגז (הרב עמיטל)

 

סוגיין עם הראשונים.

מא. - משנה וגמרא "מוליאר הגרוף", המיוחסים לריטב"א עד "אלא ודאי כדפי'".

שו"ע או"ח סי' רנד, שערי תשובה ס"ק ב.

מז: - משנה וגמרא "נותנים כלי", תד"ה מפני.

שו"ע סי' רנג ס"ה ברמ"א וכל הדברים וכו'.

חזו"א סי' לז ס"ק כא, לח ס"ק ב.

שו"ע סי' ערה ס"א ובאור הלכה ד"ה לאור הנר.