שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 58

 

מסכת שבת, פרק שלישי (לח:)

 

בעניין מחזי כמבשל (הרב עמיטל)

 

גמרא עד סוף לז.; ר"ן על הרי"ף ד"ה בעי (יז: באלפס).

לח: תד"ה פינה; רשב"א ד"ה מכלל;

רמב"ם - פ"ג ה"ז ה"י ה"יא; הי"ז; פכ"א ה"א ובלח"מ שם;

רא"ש פ"ג, סימן ב.

ריטב"א - הקטע הראשון והשני בפ"ג.

רשב"א לח. ד"ה לדברי; ר"ן על הרי"ף ד"ה ב"ש.

רי"ף מתחילת הפרק עד "דהכין הלכתא"; ר"ן שם ד"ה "ומנא לן", "וסייעיה" (הראשון).

מ"ב סימן רנג ס"ק טו ובה"ל שם ד"ה מותר.