שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 57

 

מסכת שבת, פרק שלישי (לח.)

 

בעניין היתר מאכל להושהה או הוחזר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לז: "בעו מיניה... הרבה" ובתוס'; רשב"א ד"ה הא דבעי, הא דאיבעיא; ריטב"א ד"ה בעי וד"ה איבעיא;
הגהות אשר"י סי' ב.

 

ב. תרומות פ"ב מ"ג; ב"ק עא. "המבשל... ואין מעשיו קדש".

 

ג. רי"ף (טז:) "ואי אינשי... בשבילו"; בעה"מ ורמב"ן [ב"ק (כח. באלפס) ובעל המאור ורמב"ן].

 

ד. [רשב"א קל: ד"ה וחכמים - "אלא שיש בו מעלה... הכנה בשבת"] ריטב"א עירובין מא: "ולפי מה
שכתבו... דמסתבר הוא".

 

ה. רמב"ם פ"ו מהל' שבת הכ"ג ובמ"מ; פ"ג ה"ט ובראב"ד; שו"ע או"ח סי' שיח ס"א, סי' רנג ס"א וס"ה
(ברמ"א).

 

[ו. שטמ"ק כתובות לד. (קנב. בהוצאה הרגילה) ד"ה המבשל עד "דחולין"].