שיעור כללי / תשמ"ז דף מס' 56

 

מסכת שבת, פרק שלישי (לו:)

 

פתיחה בעניין מחלוקת חנניה וחכמים (הרב עמיטל)

 

משנה וגמרא ריש פרקין

כ. - גמרא "וכמה וכו'".

לח. - גמרא "שכח קדירה וכו'".

יז: - משנה יח. - גמרא - "ת"ר פותקין" עד יח: - "גזירה שמא יחתה".

רמב"ם הל' שבת פ"ג, הלכות א-ד טז-יז; פ"ט ה"ג ומ"מ שם ד"ה המבשל.

רא"ש פ"ג, סימן יא.

לד. - גמרא "ואמר רבא מפני מה אמרו וכו'".

תוספתא פ"א, ה"ט.

לו, ב - "חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשהותו על גבי כירה אע"פ שאינו גרוף ואינו
קטום", והגמרא מבינה שישנם החולקים.