שיעור כללי / תשל"ט דף מס' 55

 

מסכת שבת, פרק ראשון (יח:)

 

בעניין מגיס (הרב עמיטל)

 

ביצה לד. תניא אחד מביא את האור.

שבת יח: וניחוש שמא מגיס ובראשונים על אתר.

רא"ש פ"ג סי"א.

רמב"ם פ"ג הי"א, מג"מ ולח"מ. ופ"ט הי"א ופכ"א הי"ג.

שבועות יז: זה שהפך בצנורא.

ע"ז לח. אר"ה א"ש הניח ישראל, ולח: איבעיא להו הניח ור"ן שם.

אורחות חיים נב, נג, נו.

טור ושו"ע ריש סי' רנב.

כלבו תחילת עמ' לב מובא בב"י רנג בד"ה ומ"ש רבינו ובתנור.

שו"ע סי' שיח יח ובב"י שם.

ב"י סוף סי' שכא.

של"ג בסוגיא דמגיס (דף יח:) אות ג.