שיעור / תשל"ח דף מס' 54

 

מסכת שבת, פרק ראשון (יח:)

 

בעניין שמא יחתה בגחלים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. הסוגיה יח:, יט:-כ. "אין צולין...וקטומה"; לו: "כירה...את האפר"; איבעיא להו... וכ"ש להחזיר". לז:
"אמר ר' ששת... ויפה לו".

 

ב. רי"ף (ו: באלפס) בעה"מ שם, בעה"מ (טו: באלפס) "ולענין פירושא דמתניתין... ברורה כזו". "והתימה
הגדול... כמאכל ב"ד" (טז. בבעה"מ); "וההיא דתנא.. למיחשבה כלל" (טז: באלפס).

 

ג. רמב"ם שבת פ"ג, הל' ד, ח, יב-יז.

 

ד. חי' הרמב"ן יח: ד"ה בשיל; רשב"א ד"ה האי, דברחא, דגדיא; ר"ן על הרי"ף (ו:) מרדכי סי' רנא.

 

[ה. או"ז סי' ט'].