שיעור / תשל"ח דף מס' 53

 

מסכת שבת, פרק ראשון (יז:)

 

בעניין מלאכה המתחילה בערב שבת ומסתיימת בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. יז: המשנה והגמ' עליה; יח.-יח: "ת"ר פוקקין... בגחלים" יט. "ושוין...לא גזרו".

 

ב. תופסתא פ"א ה"ט (מכילתא דרשב"י עמ' 149) ירושלמי פ"א ה"ה.

 

ג. תד"ה ולימא, והשתא, ולב"ש; רשב"א ד"ה והשתא, ולענין גיגית; חי' הר"ן ד"ה והשתא, כגון, דמפקר.

 

ד. רמב"ם הל' שבת ה"ג הל' א-ג.

 

ה. תוספתא כפשוטה עמ' 17‎-21.

 

[ו. להשלמת ענין שביתת כלים - יט. "ת"ר לא ישכיר... מעולם", ובתד"ה לא ישכיר; בעה"מ ורמב"ן, רא"ש
סי' לו].

 

[ז.להשלמת ענין השמעת קול - רי"ף (עד "את הקול") בעה"מ ורמב"ן].

 

ח. שו"ע סי' רנב סעיפים א, ה.