שיעור / תשל"ט דף מס' 52.2

 

מסכת שבת (קכח:-קכט:)

 

בעניין יסודות פיקוח נפש (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מקור דין פקו"נ-יומא פג., המשנה; שם פד:, "מפני...צריכא"; שם פה., "וכבר היה...צנא דקרי"; [מכילתא,
ריש פ' כי תשא, "אך...הרבה";] דקרי"; [מכילתא, ריש פ' כי תשא, "אך...הרבה;"] ירושלמי יומא פ"ח
ה"ה, "מניין... הרבה"; שם, "תני... בישראל"; סנהדרין עד., נמנו וגמרו...ואל יהרג"; תוספתא שפת פט"ז
הל' יג-יד.

ב. אופי הדין - 1. רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' א' והל' ג'; פיה"מ להרמב"ם, שבת פ"ב מ"ה, "ותקון...ממנו";
שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תרפ"ט; "ארחות חיים", הל' שבת, סי' שמה-שמו; רא"ש, יומא, פ"ח סי' י"ד; ר"ן
על הרי"ף יומא ד: באלפס, ד"ה וגרסי';

2. שבת קכח:, "אם היתה... משנינן; "תורת האדם" לרמב"ן, עמוד ל'; רמב"ם ה"ב הל' שבת הל' י"א
ובמ"מ שם: חי' הר"ן שם, ד"ה מביאה

3. תוספתא שבת פט"ז הל' י"ב; יומא פד:, "ואין עושין ...אחרת"; רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' ג' [ופיה"מ,
שבת קכח:, "והעיקר...גדולי ישראל"]; "תורת האדם" להרמב"ן, ענין הסכנה, עמ' כג-כד (בהוצ'
שעוועל), "ואין עושין...נוסחאות הללו;" ראבי"ה, ח"ב סי' תקל"א, עמ' 200‎-201, "וכן מחמין...וכן
בחולה"; פסקי רי"ד, יומא, טור תנ"ז, ד"ה וכל או תוס' רי"ד, יומא פד:, ד"ה ואין; "אור זרוע", ח"ב סי'
ל"ח, עד "תוספ' ריב"א"; ["תוספתא כפשוטה", שבת, עמ' 257‎-261].

ג. על איזו סכנה מחללים: מקרים בעייתיים - 1. עובר - תה"א לרמב"ן, עמ' כח-כט, ד"ה "ובהלכות
גדולות"; [פ"י הנצי"ב על המכילתא ריש פ' רלא או, ביאר הרחבה, "העמק שאלה", שאילתא קס"ז, ס"ק
י"ז, ד"ה עוברות];

2. גר תושב - רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' י"ב; מאירי, יומא פד:, ד"ה פקוח, עד "ביניהם"; הוספות
הרמב"ן למנין מצות עשה בסה"מ להרמב"ם, מצוה ט"ז;

3. סכנת שמד - שו"ע או"ח, סי' ש"ו סי"ד; ["בית יוסף", סוף סי' ש"ח, "נשאל הרשב"א וכו'"].

ד. מה הותר - 1. שבת קכח:, "מכדי...ועבדא לי"; קכט...עושין מדורה... תמוז"

רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' י"ד ובמדיש משנה" שם.

2. יומא פג., המשנה ופיה"מ להרמב"ם שם; "הגהות מיימוניות", פי"ד הל' מאכלות אסורות, אות ב';
שו"ע יו"ד סי' קנ"ה ס"ג, "מותר לשרוף...בדבר".