שיעור / תשל"ט דף מס' 52.1

 

מסכת שבת (קכח:-קכט:)

 

בעניין יסודות פיקוח נפש (הרב ליכטנשטיין)

 

א. הגדרת וקביעת הסכנה - 1. מה נחלם סכנה - שבת קכח:, מחלוקת לגבי חתיכת טבור; שאילתות, סי' ל"ח,
ד"ה ברם; חי' הר"ן, שבת קכח:, ד"ה וקושרין; ע"ז כח., "גם היד... ולפנים" ובתוס' שם; שם, האי םדעתא
... את השבת'; שם כח:, "עין שמרדה... באשבנתא דליבא תלו"; רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' ד-ו; תה"א
לרמב"ן, עמ' לב ד"ה בפרק; "מגן אברהם", סי' רמ"ח ס"ק ט"ז; (חי' הרמב"ן, שבת מב., "בל בה"ג..
בה"א)

2.מי קובע שישנה סכנה -שבת קכח:, "חיה כל זמן... אומר לנכרי ועושה"; יומא פג., "חולה מאכילין...
מרת נפשו"; רמב"ם, פ"ב הל' שבת הל' י"ג לפ"ב הל' שביתת עשור הל' ח'; תה"א לרמב"ן, עמ' כד-כו,
ל-לב; "מגן אברהם", סי' שכ"ח ס"ק ו' ובהגהת ר' עקיבא איגר שם; "אור זרוע", ח"ב סי' ר"פ או "
הגהות מרדכי", שבת, פי' תס"ד (חשוב אף לגבי הגדרת סכנה).

3.קירבת הסכנה - שבת קכא:, "ועל עקרב.. לכולהו" (לפי פירש"י); "אוצר הגאונים". פסחים, סי' מ"א;
"נודע ביהודה", מהדורא תנינא, חלק "יורה דעה", סי' ר"י, השאלה וסו, התשובה! ("אבל אני תמא
וכו'").

ב. האם מותר לכתחילה ליצור מצב פקוח נפש - שבת יט., "ת"ר אין מפליגין... עד רדתה אפילו בשבת"; רי"ף
על אתר, "ת"ר אין... לעונג שבת"; "בעל המאור" שם, "והא דתנו רבנן... את השבת"; [שו"ת הריב"ש, סי'
י"ז., וביתר הרחבה, סי' ק"א, עד "עד רדאה ואפילו בשבת"; שו"ת מהריב"ל, ח"ב סי' נ"ג]; רי"ף שבת,
נה: באלפס, והיכא דאשתפיך... מפני מסכנה; בעל המאור" שם, נג. באלפס, "כתב הרי"ף... לאחר
מילה;" חי' הרמב"ן, שבת קלד:, "אבל יש לי בכאן ספק... כמ"ש"; נדה לח; "חסידים הראשונים...
ואילך".

ג. מאכילין פחות פחות מכשיעור - כריתות יג; "התירו לה... אפילו טיבא מפני הסכנה"; תה"א, עמ' כח, ד"ה
וגרסינן"; שו"ע או"ח סי' תרי"ח ס"ז; "מגן אברהם"; סי' תרי"ג ס"ק ז'; "העמק שאלה", שאילתא קס"ז
ס"ק י"ז, "ועל פי דבריתא... דלא כמג"א" (המשך בעמוד הבא)