שיעור / תשל"ו דף מס' 50

 

מסכת שבת

 

הצעת סדר לימוד סוגיות היסוד בעניין הקצאה (הרב ליכטנשטיין)

 

מוקצה מחמת אינו ראוי או אינו מוכן   א.
שבת מד., המשנה והגמרא עליה עד "ראית ביה ביצת אפרוח" (מה:); שם מו., "א"ר יהוד
שרגא... בסיס לדבר האסור".
  1.
שם קמג., המשנה והגמרא עד "כרבי שמעון".   2.
שם יט:, "הני כרכי דזוזי... ורב הונא".   3.
ביצה כז:, המשנה הראשונה והגמרא עליה.   4.
ביצה מ., המשנה הראשונה והגמרא עליה.   5.
ביצה כו:, "בעי מיניה הלל... גמרו בידי שמים".   6.
שבת קנו:, המשנה וגמרא עליה.   7.
ביצה ו., "אתמר אפרוח שנולד... מתיר עצמו בשחיטה.   8.
פסחים נו:, "ופורצין פרצות... שמא יעלה ויתלוש".   9.
ביצה כא:, "א"ל אביי... שמא ירבה בשבילו".   10.
ביצה ב., המשנה והגמרא עליה עד "חדא גזרה היא" (ג.).   11.
שבת כט., "אמר רב יהודה א"ר מסיקין... מרבה עצים מוכנין ומסיקן".   12.
ביצה ל., "ומתחילין בערמת התבן... קוצים".   13.
ביצה לג., "ת"ר אין סומכין... דעתיה עילויה".   14.
שבת קכח., "ת"ר חבילי קש... דחזי לאומצא".   15.
ביצה כד., המשנה השניה והגמרא עליה עד "הלכה כר' יהושע"; שם כד:. "מותרין
למאי... לישראל אחר".
  16.
מוקצה מחמת איסור   ב.
שבת מד., המשנה והגמרא עליה עד "הוקצה לאיסורי" (מה.).   1.
ביצה לא:, המשנה וגמרא עליה עד "אבל לא בשבת".   2.
ביצה כה:, המשנה והגמרא, כו., "ת"ר בכור תם... שמע מינה".   3.
ביצה ל:, המשנה והגמרא עליה עד "דעתיה עילויה".   4.
חולין יד., המשנה והגמרא עליה עד "דהוא דחי ליה בידים" (טו.).   5.
מוקצה מחמת מצוה   ג.
שבת מה., "בעא מיניה... הוקצה לאיסורי".   1.
ביצה ל:, "ושוין... אריכתא דמי".   2.
שבת כב., "בעו מיניה... אבוהון דכולהו דם".   3.
סוכה מו:, "א"ר יוחנן אתרוג בשביעי... ומ"ס לכולי יומא איתקצא".   4.
דרכי הכנה   ד.
ביצה י., המשנה והגמרא עליה עד "אני נוטל סגיא".   1.
ביצה לד., המשנה והירושלי עליה.   2.
ביצה כה., "הסוכר אמת המים... שאינה סמוכה".   3.
שבת מט:, "בגיזי צמר... דלא בר מיעבדא ביה מעשה לא".   4.
שבת קכה:, "תנן התם... קפיד עליה".   5.