שיעור / תשל"ט דף מס' 49.2

מסכת שבת

בעניין דבר שאינו מתכוון (הרב ליכטנשטיין)

א. נושא מחלוקת ר"י ור"ש - 1. שבת כט:, "ריש כנישתא...תיובתא תד"ה ה"ג; רמב"ן ד"ה אמר; ריטב"א
(רייכמן), ד"ה ופליגא; [יראים, קלא הילכך צריך אדם...עליתא דעלמא";] בעל המאור, יג. באלפס (בסוף
דבריו) עיקר דברי ר"י ור"מ.

2. פסחים כה:, איתמר הנאה...לקולא לא" ובתוס' שם; כו:, "ת"ש מודה...תיובתא"; פני יהושע", כה:,
ד"ה איתמר.

3. שבת מו:, "רמי ליה... לדבר האסור" ובתד"ה דכל.

4. יומא לד:, "אם היה כ"ג... דרבנן הוא" ובתד"ה הני (המחצית השניה בענין הערוך שייכת לנושא
פס"ר); שבת מא:, "המיחס שפינהו...סבר לה כרבי יהודה, ובתד"ה מיחס; ד"ה אפילו ריטב"א, יומא לד:
"גירסת הספרים... מחשבתו"; שבת קכ"א:, רש"י ד"ה דילמא.

5. נזיר מב. "נזיר חופף... מתכוין"; שבת נ., "נימא בתנא בסריס; שם פא; א"ר יוחנן אסור לקנח בר...
אושעא".

6. ביצה כג., סוף המשנה, והגמרא עליה ומרקדין... ומודה לו ובפירש"י ופיה"מ להרמב"ם שם.

7. שם כג:, עגלה של קטן... דרבי יהודה" וברש"י ד"ה תרי. (המשך בעמוד הבא).

8. עירובין ק:, "אסור לאדם שיהלך...כולהו שטרי"; שבת צה., "אמימר... לכתחילה".

9. כתובות ה:, "איבעיא להו...לעצמן" ותד"ה אם וד"ה את"ל.

10. בכורות כד:, "רבי יוסי בן המשולם... דלא שכיחא" ובתד"ה והיינו (בעיקר, המחצית השניה).

11. בכורות לג:, המשנה, שם לד., האומר רב יהודה... דברייתא".

ב. הגדרת דשא"מ (פרט לעולה מן המקורות הנ"ל) - 1. שבת קלג., "אמר מר... סברה" וברשב"א ד"ה ואביי,
תמיהא...טהרה"; ביצה לב:, "האי מדר...חבירא; רש"ב לג., רש"י ד"הואביי, "תמרא...טהרה"; ביצה לב:,
האי מדבר...חביתא"; רש"ב לג., רש"י ד"ה והלכתא; תד"ה מלמטה (בסופו); בכורות כה. וסבר... לא
שכיחא" וברש"י ד"ה גוזז ותד"ה גוזז; בכורות לד. תד"ה אילמא (עד בפ' הלוקח בהמה") כלאים פ"ט
מ"ב; ב"ק קיג. איכא דמתני... דשא"מ אסור" (ובתד"ה ומר); כלאים פ"ט מ"ה-מ"ו ובר"ש, מ"ב, ד"ה
אפילו ומ"ה, ד"ה ובלבד; רמב"ם, פ"י הל' כלאים הל' טז-יט; "בית הלוי", ח"א סי' א' סעיף ה' (עד
"אמאי הוי מוכרי כסות אינו מכוון"

2. שבת קמא:, "אין מגררין...שיעור לעבדו אסור"; בעל המאור" ורמב"ן שם, מט. באלפס,

3. ביצה לו:, תד"ה אלא

4. רמב"ם, פ" הל' שבת הל' ה'. (המשך בעמוד הבא)

ג. פסיק רישה - 1. שבת קלג., "אמר מר...סברה", (פסחים כה:, ד"ה לא אפשר (המחצית השניה); ר"ן על
הרי"ף; חולין, לב. באלפס, בת תיהא...כיון דלא מיכוין שרי"]; [שבת כט:, תד"ה ובלבד]

2. שבת קכ: תנא נר שאחורי... ולא ימות"; "שלטי הגבורים", מהי באלפס, אות ג'

3. שבת עה., ת"ר הצד... ציבעיה" וברש"י ותד"ה מתעסק וד"ה טפי;

4. כתובות ו., "האי מסוכר ייתא...ולא ימות" ובתד"ה האי; הערוך, ערך פסק וערך סכר; (שם ערך ברזא,
וע' שבת קיז.), שבת קג. "ת"ר התולש... דחובריה" ופרש"י ותוס' שם; חי' הרמב"ן שבת קיא. ד"ה האי
(עד "שהרי אינו רואה כמתקן"); [אור זרוע", סי' נט, "ולפי מה שפרשני...משום ממחק";] שבת קי:,
"לירקונא...בעקרה", ובתד"ה תלמוד; רא"ש שם, סי' ט; רשב"א שם, "ה"מ...וכ"ש דלא מיכוין"; חי' ר'
חיים הלוי על הרמב"ם, פי' הל' שבת הל' י"ז; [תוס' רי"ד יומא לד:,]

מאירי, סוכה לג:, ד"ה הלמלב; שבת כט:, "שמא ממה...עקרי הדברים; ראבי"ה, סי' קצ"ד, (דיון נרחב
מאד); סי' תשפ"ב (תצית שיטתו), שלטי הגבורים, לח. באלפס, אות ג']; שו"ת הריב"ש, סי' שצד (עד
"במסכת שבת קמח;"); רמב"ם, פ"א הל' שבת הל' ה-ו; פ"ה הל' נזירות הל' י"ד; פיה"מ על בכורות לג:

5. שו"ע, סי' ש"כ סי"ח ובמ"א שם; סי' שי"ד ס"א ובמ"א ס"ק ה' וב"ביאורי הגר"א, סד"ה ואם היה (רקע
הדברים בתרומת הדשן, סי' ס"ד).