שיעור / תשל"ט דף מס' 49.1

 

מסכת שבת

 

מקורות יסוד בעניין דבר שאינו מתכוון (הרב ליכטנשטיין)

 

א. דשא"ם כללית -

1.בשבת ויום טוב - א.שבת מא., "המיחס שפינהו... טובה" ובתד"ה מיחס; במקביל, יומא לד., "תניא...
הוא" ובתד"ה הני מילי;

ב. שבת כט:, אבין ציפוראה... תיובתא" ובתוס' לב;

ג. ביצה כג:, "עגלה של קטן... דרבי יהודה",

ד. כג., "ומקרדין ...מודה לו" (ובראבי"ה סי' תשס"ב):

ה. ביצה לב:, "האי מדורתא... רטיבתא אסור" ובתד"ה מלמטה (בסופו, "פרש"י וכו'"); ("בית הלוי:, ח"א
סי' א', סעיף ה');

ו. כריתות כ. "ת"ר החותה... שאין מתכוין חיים".

2.בכל התורה כולה - א. כלאים פ"ט מ"ה; שם מ"ב (בסופה) ובר"ש ד"ה אפילו; בבא קמא קיג. "איכה
דמתני ... שאין לו קצבה" ובתד"ה ומר;

ב. נזיר מב., המשנה הראשונה והגמרא עליה;

ג. ברכות כד;, "רבי יוסי... לו סבר לה כרב" ובתד"ה והיינו וד"ה גוזז;

ד. פסחים כה:, "איתמר הנאה... תיובתא" ובתד"ה לא, אביי".

ב. פסיק רישיה - 1. שבת עה., "ת"ר הצד... ציבעה" ובתוס' שם;

2. שם קג., ת"ר התולש ... דחבריה" ובד"ה לא;

3. שם קיא., "החושש במתניו... דוורדא"; חי' הרמב"ן שם (יסודי); כתובות ו., תד"ה האי;

4. שבת קלג. ,"אמר מר בשר... דליבא אחר" ובחי' הרשב"א שם;

5. שו"ת ריב"ש, סי' שצ"ד

6. ר"ן, חולין, לב. באלפס, "אביי ... שרי" ביחס למחלוקת בענין ריחא מילתא, ע"ז סו:, המובאת ברי"
שם). (המשך בעמוד הבא)