שיעור / תשל"ט דף מס' 48

מסכת שבת

בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה ומקלקל (הרב ליכטנשטיין)

א. צג:, המשנה; צד; "את המת במטה... קא משמע לן", וברש"י, תוס', ור"ח על אתר; חגיגה:,
הלכות שבת... לא כתיבא"; ובתד"ה מלאכת ובר"ח על אתר.

ב. צ., "מקק ספרים... החרם"; רמב"ן, ד"ה מתני'; פסקי הרי"ד, ד"ה מקק; שם, ת"ר המוציא ריח רע - כל
שהוא" וברש"י שם; ירושלמי על אתר ולהלהן פ"ט ה"ו; מאירי, צ"ג:, ד"ה המשנה הששית, ("אבני נזר",
סי' רמ"ז).

ג. יא:, "תני חדא... ר' שמעון"; חי' הר"ן שם, ד"ה הא; מאירי, ד"ה אע"פ; רב נסים גאון על אתר.

ד. לא:, "כחס על הנר... ש"מ" ובתד"ה סוחר; חי' הריטב"א (רייכמן) ד"ה כחס;, כריתות כ:, "תנו רבנן
החיתה... עליה"; יראים, קמא:, "ותניא בכריתות... אין בנין בכלים" (יסודי).

ה. קז:, "הצדק לצורך... פטור עליה".

ו. מקלקל בחובל ומבעיר -

1.הסוגיא קו.; רש"י שם, רב נסים גאון על אתר;, ר"ח, לפחות עד. "ור' שמעון אסר"; תד"ה חוץ, "ספר
הישר" לר"ת, סי' ר"צ (מקור סוף דבריהם); תד"ה בחובל; ב"ק לח. תד"ה חובל, "וא"ת ורבי יוחנן...
למצוה" או תוס' הרא"ש בשבת על אתר, ד"ה ואם, "וא"ת ר' יוחנן... במקצת"; שם, ד"ה חובל ומבעיר
תוס' רי"ד על אתר, "וראיתי מקשים... חילוקתם"; תד"ה מדאצטריך, מה.

2.סנהדרין פד:, "רב לא שביק... פטור עליה; (תד"ה מאן, לפחות, "ופלוגתא... דחייב").

3."בעל מאור" על שבת קו.; חי' הרמב"ן על אתר (יסודי); שבת צד:; תד"ה אבל, עד "לגופה"; (חי'
הריטב"א, "ואני תמה... כנ"ל"); חי' הרשב"א על אתר (קצת משובש) ובב"ק לה., "ואי קשיא הא דאמרי'
בפסחים... ודלא כר' אבהו".

4.קנא:, "ועל עקרב... ודברי הכל"; תוס' רי"ד שם, ד"ה מני וד"ה והא (שניהם צריכים להיות דיבור
אחד).

5.כריתות כ., "ת"ר החותה גחלים... שאין מתכוין חייב" ובד"ה כגון).

ז. שבת קה:, "הקורע בחמתו... ליצרו"; תד"ה הא; תוס' הרא"ש, ד"ה הא;

ח. בבא קמא לד:, "יש חייב... בשוגג בפטור" ובתד"ה מתניתין).

ט. פסק הלכה במשאצל"ג.

1.קז., "אמר שמואל... שלא תישג"; מא., המשנה; שם מא:, "אמר רב... טובא"; "בעל הלכות גדולות",
הל' שבת, פכ"ד (כא: בהוצ' טרויב), "ומלאכה שאינה... כדגמרינן טעמייהו" (עיקר פירושו, בר"ח על
אתר, מב., ולהלן צו., ואף הובא על-ידי רוב הראשונים שם); יראים, קלח., "הקשה רב יהודאי... שלא
ישכנו פטור"; (שם, קמא., "בהלכות גדולות... הצד"); חי' הרמב"ן, מב., ד"ה מכבין; ג., תד"ה הצד.

2.רמב"ם, פ"א הל' שבת הל' ז' ובראב"ד שם; פ"א הל' י"ז, פ"י הל' י"ז וב"מגיד משנה" שם, פ"י הל'
כ"ה; (חי' ר' חייב הלוי, פ"י הל' י"ז).

3.קנא:, "ועל עקרב... לפי תומו"; רי"ף, בעל המאור ורמב"ן (במלחמות או בחידושים) שם; "בעל
המאור", יג. באלפס. (המשך בעמוד הבא)

י. הדיון המקיף ביותר בענייני מלאכת במחשבת ע"י אחד הראשונים נמצא בראבי"ה, סי' קצ"ד, עמ'
225‎-238, והוא דן הן במשאצל"ג והן בסוגיית מקלקל בחבורה. ברם, דבריו מעורים במידה רבה בענין
דבר שאינו מתכוין, פסיק רישיה וכו', והם אף קצת מסובכים ואף חורגים מדברי רוב הראשונים, ויש לכל
אחד לשקול אם ללמוד הסימן בסיום ענייני מלאכת מחשבת או ללמוד כל חלק בצמוד לכל נושא. הוא
הדין לגבי הדיון המקיף ביותר באחרונים, דברי "מרכבת המשנה", פ"א מהל' שבת.

יא.להשלמת ענין הבערת בת כהן - יבמות ו:, "אלא סד"א... ת"ל לא תבערו"; תד"ה טעמא, "וכל סוגיא זו...
למעוטי"; רמב"ם, פכ"ד הל' שבת הל' ז')