שיעור / תשל"ט דף מס' 47

 

מסכת שבת

 

בעניין יסודות הטמנה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. לד., "ואמר רבא... בגחלים"; רש"י, רי"ף, ["בעל המאור" ורמב"ן במלחמות], על אתר; רמב"ם, פ"ד הל'
שבת הל' א-ג, בהשגת הראב"ד, הובאה ב"מגיד משנה", שם; חי' הרמב"ן, לד., ד"ה ה"ג; [רשב"א שם,
ד"ה אמר רבא]; ירושלמי פ"ד ה"א, עד "דרבנן דתמן אסור"

 

ב. מז:, "במה טומנין... לאמסקי הבלא"; [פירשו המשניות להרמב"ם על המשנה;] תד"ה במה; ספר הישר לר"ת,
סי' רל"ה, יראים, קמג:, "תולדה דרבנן... שמא ירתיח"; מח., תד"ה דזיתים; "ספר התרומה"; סי' רל"א,
"פסק דין.. חול צונן מחמם"; [מרדכי סי' שכ] חי' הרמב"ן, מז:, "הא... וברוב העולם"; [רשב"א, ד"ה
גמרא; ריטב"א (רייכמן); ד"ה גמרא]; רא"ש, פ"ד ס"ב; ר"ן על הרי"ף על אתר, "ויש כאן מחלוקת... עיון
ובדיקה"

 

ג. נא., "לא כסהו... קא מירתח לה" ובתד"ה כסהו; רמב"ן, ד"ה אמר רב יוצא וד"ה כיצד; רמב"ם, פ"ד הל'
שבת הל' ד-ו; רא"ש, פ"ד סי"ב

 

ד. "אור זרוע", סי' ח', "ופר"ח ועמדה... דבר זה"; [שבלי הלקט"; סי' נ"ז, עד "דצפרא מדעתיה";] חי' הרמב"ן,
לח:,"... מאכל ב"ד; [אורחות חיים, הל' שבת, סי' עב-עה]

 

ה. אנצ' תלמודית, ערך "הטמנה", סי' א, ג-ה