שיעור / תשל"ט דף מס' 46

 

מסכת שבת

 

בעניין שהיה והחזרה (ב) (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פרטי החזרה - 1.לח:, א"ר זריקא... תיקו"; ירושלמי, פ"ג ה"א (בסופה), נטלו וכו'; רמב"ן, לח:, ד"ה מחזירין
(המחצית השניה); רשב"א, ד"ה מכלל; (חי' הר"ן, ד"ה אמר רב ששת); רמב"ם פ"ג הל' שבת הל' י'; רי"ף
על אתר ור"ן שם (פרט לד"ה בעי); (ריטב"א (רייכמן), ד"ה ואסיקנא);

2. תד"ה פינה; נא., ת"י ד"ה אבל; ר"ן על הרי"ף, ד"ה בעי

 

ב. תנור וכופח - לח:, "תנור... טהור"; תד"ה תנור וד"ה אלא; רמב"ן, ד"ה אלא וד"ה כתב; רשב"א, ד"ה הא;
רמב"ם, פ"ג הל' שבת הל' ה-ו; רי"ף ור"ן עליו על אתר; [ארחות חיים, הל' שבת, סי' סג ("ולענין חזרת
וכו') - סח; ע-עא]

 

ג. קדירה חייתא וכו' - יח: "מאן תנא... דמי" ובתוס' שם; (ספר הישר לר"ת, סי' רל"ו); רמב"ן ד"ה בשיל; "בעל
המאור", ו. באלפס, ד"ה והא דאמרינן; רמב"ם, פ"ג הל' שבת הל' יב-יז; רא"ש, פ"א סי' ל"ה ובהג"א
שם; ("שבלי הלקט", סי' נ"ז, "ועל הטמנת פירות... דצפרא מדעתיה"; פסקי רי"ד, טור ריב, ד"ה והשתא);
"ארחות חיים", סי' סא-סב; (רשב"א, יח:, ד"ה דברחא וד"ה דגדיא); ר"ן על הרי"ף, ו: באלפס (מסכם)

 

ד. הגהות מרדכי, עט: באלפס (בסופו), "והשהה מיקרי... מור"ם ז"ל (סיכום כללי)

 

ה. מגיס - יח:, רש"י, ד"ה מגיס; תד"ה דילמא; רמב"ן, ד"ה והלא; רשב"א ד"ה צמר; ריטב"א (רייכמן), ד"ה
ודלמא; רמב"ם פ"ט הל' שבת הל' ד' והל' י"א; שם, פ"ג הל' י"א ובמגיד משנה" שם; ("ארחות חיים"
שם, סי' נ"ב ונ"ו); הגהת ר' עקיבא איגר על שו"ע או"ח סי' רנ"ג ס"א