שיעור / תשל"ט דף מס' 45

 

מסכת שבת

 

בעניין שהיה והחזרה (הרב ליכטנשטיין)

 

לפני כניסה לעומק הסוגיא בעיון, רצוי מאד ללמוד, גמרא ורש"י את הסוגיות הבאות:

1. יז:, המשנה; יח., "והשתא דאמרת... גרמא חייא שפיר דמי" (עדיף, עד "כבשרא דגדיא דמי")

2. יט:, "אין צולין... וקטומה";

3. לד., "מפני מה אמרו אין טומנין... בגחלים" (וברי"ף שם גירסא אחרת)

4. לו:-לז:, "כירה ... ורע להן" (סוף העמוד);

5. לח., "ב"ה אומרים ...תיקו"

6. ירושלמי, פ"ג ה"א, עד "וב"ה אומרים יחזיר"; שם, "נטלו... אסור" (בסוף)

 

הסוגיא העיקרית היא, כמובן, לו: - לח:, וביחס אליה מצויינים המקורות העיקריים דלהלן:

 

א. לו:, רש"י, ד"ה עד; תד"ה לא; רמב"ן, ד"ה מתני'; רשב"א, ד"ה עד שיגרוף (הראשון) (דברי הר"ח
המצוטטים ע"י הרמב"ן והרשב"א נמצאים לז., בסוף העמוד)

ב. שם, תד"ה חמין, רשב"א, ד"ה כ"ש; תוס' הרא"ש, לח., ד"ה הקשה

ג. שם, תד"ה וב"ה אומרים; "ספר התרומה", (סח: בראש העמוד), "והא דאמר ...כחנניה"; רמב"ן לח:, ד"ה
מחזירין; ריטב"א (רייכמן), ד"ה גמרא; (רשב"א, לח:, ד"ה לדברי)

ד. שם, רמב"ן ד"ה גמרא; חי' הר"ן, ד"ה ומנו וד"ה וכי היכי

ה. לז., תד"ה אא"ב; רמב"ן, ד"ה הא דאמרי'; ריטב"א, ד"ה ת"ש; (רשב"א, ד"ה רבי יהודה; חי' הר"ן, ד"ה
אי אמרת)

ו. שם, תד"ה מהו; רשב"א, ד"ה איבעיא להו; ריטב"א, ד"ה ת"ש;

(נ.ב. ויעויין גם במצויין ביחס לרי"ף להלן)

ז. לז:, תוס' שם; רשב"א, ד"ה הא דא"ר, ומיהו, אתון

ח. רי"ף, טו:-טז:, עד "וכן הלכתא"; "בעל המאור" ורמב"ן שם; רשב"א, "ולענין פסק הלכה... לא מגלי להו"
(מסכם הרי"ף ונושאי כליו הנ"ל); רמב"ם, פ"ג הל' א-ד, ח, טז-יז; ("ספר העתים", עמ' 24‎-29; "אוצר
הגאונים", סי' קיד-קטז); "ספר התרומה", (סח:), ד"ה פסק; "אור זרוע", הל' ערב שבת, סי' ח'; רא"ש, סי'
א'; ("פסקי הרי"ד" טור רנג-רנה, "וכיון דמסייע רבא... מותר"); ריטב"א, לז:, ד"ה כללא (ובהגהות שם);
ר"ן טו:-טז: (בהשמטת ד"ה עד; מסכם הרבה מן הנ"ל)