שיעור / תשל"ט דף מס' 44

 

מסכת שבת

 

בעניין מקור חום לגבי בישול ועירוב מים בשבת (הרב ליכטנשטיין)

 

א. תולדות אור, חמה, תולדות חמה וכו' -לח:-לט., "אין נותנין...לא גזרינן"; חי' הר"ן ד"ה גלגל, חוץ;
ריטב"א (רייכמן), ד"ה גלגל, כל; רמב"ם פ"ט הל' שבת הל' ב-ג; רשב"א ד"ה גמ'; (פסקי הרי"ד, ד"ה איבעיא).

 

ב. חמי טבריא-פסחים מא., "אמר רב חסדא...משום צלי אש"; רמב"ם, פ"ח הל' קרבן פסח הל' י' (עד
"שאין זה צלי אש"); ירושלמי שבת, פ"ז ה"ב, "בישול בחמי טבריא...ועל קרבו"; ירושלמי נדרים פ"ו ה"א,
"הנודר מן המבושל מהו שיהא מותר מן המעושן...עירובי תבשילין"; שו"ע יו"ד סי' פ"ז ס"ו וב"ביאור הגר"א"
שם; ("פרי חדש", שם, ס"ק ב' (המחצית השניה)).

 

ג. כלי ראשון, כלי שני וכו' - 1. מב., "האילפס...דתורא" ובתד"ה לכל, והיינו; רמב"ם, פכ"ב הל' שבת
הל' ו' (המחצית השניה) והל' ח'; מרדכי, סי' ש"ט או רא"ש, סי' י"ז; ריטב"א (רייכמן), ד"ה מתניתין, סבר,
ולענין; (פסקי הרי"ד, ד"ה סבר, (עד "אפי' בכלי ראשון");

2. מ:, "ת"ר מתחמם...מכת מרדות" ובתד"ה ושמע מינה; יראים, קלד., "תולדה דרבנן... מחמת
בישולו"; רשב"א, מ:, ד"ה מביא (עד "כדי להפשירן")

3. לט., תד"ה כל "אור זרוע", סי' ס"ב, ד"ה מתני כל שבא.

 

ד. הגדרת כלי ראשון ושני (בעיקר, בעיית עירוי) - ירושלמי על אתר; זבחים צה:, אחד שבישל... עבדינן
של מתכת"; פסחים עה:, "איתמר חם לתוך חם...צונן לתוך צונן מדיח"; זבחים צה:, תד"ה עירה (שבת מב:,
תד"ה אבל); "ספר הישר" לר"ת, סי' רמ"ג ור"נ; רמב"ן, סוף מס' ע"ז, ד"ה הא דתנן, "עוד אמרו בשם ר"ת וכו',
עד הסוף "אור זרוע", סי' ס"ב, ד"ה מתי' האילפס... (השני); רשב"א, (שבת מב., ד"ה מתני'), "תורת הבית",
בית ד' שער א' א:, "יש מן החכמים... ואין דבריו נכונים בזה כלל"; רא"ש, שבת פ"ג סי' ט"ז (נ.ב. נושא עירוי
נידון בשפע על ידי רוב הראשונים. צויינו כאן כמה מן הדיונים המרכזיים) (2) ט"ז, יו"ד סי' צ"ב ס"ק כ"ט, ד"ה
כתוב במהר"ל).

 

ה. שו"ע או"ח, סי' שי"ח סעיפים ט-י, ד-ה; ("משנה ברורה" ו"ביאור הלכה" שם; (בה"ל על ס"ד, מד"ה
חוץ ואילך); שו"ע יו"ד סי' ס"ח ס"י ובביאורי הגר"א ס"ק כ"ז.

 

בענין עירוב מים בשבת

 

א. מא. המיחס לפינהו...דבר שאין מתכוין אסור"; מב., "אבל ניתן...לתוך חמין"; תוס', תוס' הרא"ש על
אתר; רשב"א, ד"ה נותן; (ריטב"א (רייכמן), ד"ה ת"ר נותן.

 

ב. "ספר הישר", סי' ר"נ (בסופו), "ואי קשיא...למעלה"; ראבי"ה, סי' ר"ב, ד"ה ת"ר; תוס' רי"ד, מא.,
ד"ה לא; ראב"ן על פסחים, קסב., ד"ה חם.

 

ג. ר"ח על אתר; רי"ף, יט: באלפס; רמב"ן, ד"ה אבל; רשב"א, ד"ה ולענין; ר"ן על הרי"ף שם; רמב"ם,
פכ"ב הל' שבת הל' ה-ו; רא"ש, סי' ט"ו; טור, סי' שי"ח, פג:-פה., "מיחם...אסור ליתנו"; שו"ע, סי' שי"ח
סעיפים י-י"ד (ובט"ז ס"ק י"ח ומ"א ס"ק ל"ב ול"ה).