שיעור / תשל"ט דף מס' 43

 

מסכת שבת

 

בעניין אופה ומבשל הגדרות יסוד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:, והלש... קמ"ל; ובתד"ה מהו; חי' הרמב"ן ד"ה מהו; (חי' הר"ן, ד"ה קמ"ל); ע"ז לח., תד"ה קא;
רמב"ן שם, ד"ה מהו [תוס' הר"ש שם, ד"ה קמ"ל ותוס' ר"י מבירינא, ד"ה מהו; "נימוקי יוסף", משמע...
בכונה" (שלשתם בסידרת "שיטת הקדמונים", בעריכת הרב בלוי)]

 

ב. ירושלמי שבת פ"ז ה"ב, "תמן אמר... כולהן משום מבשל"; רש"י שבת עג., ד"ה האופה; ("אור זרוע", סי'
ס"ב ד"ה והאופה); יראים, קלד., "האופה... כופרא חייב משום מבשל"; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' א'.

 

ג. מ: "ת"ר מביא אדם... ושמע מינה הפשרו זהו בישולו"; רמב"ם, פ"ט הל' ג' (בסופה); "אור זרוע", סי'
ס"ב ד"ה האילפס (השני, בסופו), "אמר רב יהודה אמר שמואל... שחזר בו ממה שאמר דביין אין בו משום
בישול"; מנחות נז., גופא... דאקלידא" ובתוס' שם; רמב"ם, פ"ט ה"ד ובראב"ד וכ"מ שם

 

ד. קמה:, המשנה, ובגמרא שם, "הדיח... גמר מלאכתן"; תוספתא, סוף פט"ו; תוס' הרא"ש, ד"ה כל שבא;
מאירי על המשנה; רמב"ם שם, ובמ"מ וכ"מ; "אור זרוע", שם, ד"ה כל שבא; לד., רש"י ד"ה משחשכה;
יראים, קלד:, "וכל דבר ... כוותה עבדינן"; ראבי"ה, ח"א, עמ' 256, "שמעתי... וליכא"; שו"ע או"ח, סי'
שי"ח סעיפים ד' וט"ו

 

ה. רבינו חננאל, עד:, "מאן דשדא... ועוד חייב משום מבשל"; רמב"ם, פי"ב הל' א' (בסופה) ובראב"ד
ו"מגיד משנה" שם; ירושלמי שבת, פ"ב ה"ה, "הבעיר ובישל... כמבשל הוא"; ("ספר העתים", עמ' 338,
הערה ל"ו).

 

ו. בישול בבשר בחלב - סנהדרין ד:, רש"י ד"ה דרך ותד"ה דרך; חולין קח:, "וכן תני לוי... מחמת בישולו";
שו"ע יו"ד, סי' פ"ז ס"ו, "י"א דאסור לחתות... בחלב" וב"גליון מהרש"א" שם; "פרי חדש", סי' פ"ז ס"ק
ג'