שיעור / תשל"ט דף מס' 42

 

מסכת שבת

 

בעניין טווה... בוצע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. טווה - המשנה קה: ירושלמי, פ"ז ה"ב, "ההן דעבד חבלין... טווה"; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' ט"ו ובראב"ד
שם; "אור זרוע"; סי' ס"ג ס"ו; עד: "הטווה צמר... חכמה יתירה שאני"; [עה, "המותח... חטאת" ובר"ח
שם); "מנחת חינוך", הטווה

 

ב. המיסך ועולה ב' בתי נירין - המשנה עג. וברש"י ופיה"מ להרמב"ם שם; קה. "העושה... בנירא" ובר"ח
שם; תוס' רי"ד, עג, ד"ה העושה; פסקי רי"ד; עג, ד"ה והמסיך; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' טז - יח,
וב"לחם משנה" שם; ירושלמי; פ"ז ה"ב, "ההן דעבד קונטרן... בניר אחר"; אור זורע", סי' סד-סה; מנחת
חינוך על אתר; מרכבת המשנה", פ"ט הל' שבת הל' ט"ז.

 

ג. האורג - קה. "האורג... כרבנן"; תוספתא פי"ג ה"א; ירושלמי על אתר; ירושלמי כלאים, פ"ט ה"ו, "א"ר
סימון טעמא... מסתתר הוא"; רשב"א, שבת קה. ד"ה אחד (וד"ה וחכמים); רמב"ם; פ"ט הל' שבת הל'
י"ח; חי הר"ן עג; ד"ה והאורג; מנחת חינוך; "האורג"

 

ד. שובט ומדקדק - עה:, "לאפוקי... אורג", וברש"י ור"ח שם; צב:, לא ס"ד... מאי מוסיף" וברש"י שם;
רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' י"ט.

 

ה. בוצע (או פוצע) רש"י, עג., ד"ה הפוצע; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' כ' ובראב"ד ומ"מ שם; מנ"ח,
"הפוצע"; מאירי, עג, "הפוצע... נקרא מלאכה"

 

[תיאורי הפרטים הטכניים יש למצוא ב"כלכלת שבת", (הקדמת התפארת ישראל" למס' שבת, וב"קונטרס
מלאכות אריגה" לי. פ. באדנער (רובו באנגלית)].