שיעור / תשל"ט דף מס' 41

 

מסכת שבת

 

בעניין מלבן (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קיא., "האי מסוכרייא... טבא"; תד"ה האי (עד "דמצוה שאני"); "ספר הישר", סי' רפ"ג; "ספר התרומה",
סי' רמ"ד עד "כשאין בו בית אחיזה"; שם, ד"ה פסק; "אור זרוע", סי' נ"ט (יד, בראשו), "תנן מסננין...
במאי דנפיק מיניה"; חי' הרמב"ן על אתר, סוף ד"ה האי, "ואי קשיא... אלא יין"; רמב"ם, פ"ט הל' שבת
הל' י-יא (ובמ"מ שם); חי' הר"ן, קיא., ד"ה האי; שו"ע או"ח סי' ש"כ סי"ח (ובט"ז שם)

 

ב. ביצה ל., "א"ל רב חנן... לא אפשר" ובתד"ה זמנין; "בעל המאור" שם והשגת הראב"ד עליו.

 

ג. תוספתא, פ"י הל' י"ג (סוף התוס', קיא:)

 

ד. בענין שרייתו זהו כיבוסו - יראים, (קלה:), "המלבן... מוקמינן לה"; שם, (קלו.), "אע"פ שאמרנו... משום
סחיטה; תוס' ישנים, יומא עז:, ד"ה עובר; "אור זרוע", סי' ס"ג ס"ג (נוסף על סי' נ"ט); ("שבלי הלקט",
סי' ק"ט); רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' י"ד; שו"ע או"ח סי' ש"ב סעיפים ט-י; שי"ט, סעיפים י', ט"ז; של"ד
סכ"ד

 

ה. בענין ספוג - המשנה, קמג: רמב"ם פכ"ב הל' שבת הל' ט"ו ובראב"ד שם; מאירי, קמד: ד"ה מה שאמרו;
שו"ע או"ח, סי' ש"כ סי"ז ובמגן אברהם וביאורי הגר"א שם

 

ו. "אבני נזר", סי' קנז-קסט; בעיקר, קנח-ט, קסא, קסה, קסט)

 

"נקוי יבש" - קמ. כסכוסי כיתניתא קמא טיט שע"ג בגדו קמז. המנער טליתו - רש"י נוגע גם לענין שעור
הלבון.