שיעור / תשל"ט דף מס' 40

 

מסכת שבת

 

בעניין סחיטת אוכלים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קמג:, "אין סוחטין... היוצא מהן אסור" (בגמרא); קמד., "אשכחן... בשינוי מראה"; קמד: - קמה. (בסוף
העמוד), "אמר רב יהודה אמר שמואל... זיתים וענבים בלבד"; תד"ה ה"נ (קמד:) ורשב"א ד"ה ה"נ; תד"ה
כבשים (ותוס' הרא"ש, ד"ה כבשים); רשב"א ד"ה למימיהן, הא דאמר ר"י, רב;

ב. רי"ף על אתר, ס., "אמר רב יהודה אמר שמואל... ולית בה ספיקא"; סא., "גופא... חייב חטאת"; ("אוצר
הגאונים, סי' תמב, עד "כדפרישנא" עמ' 145‎-149); רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' י' ופכ"א הל' יב-יג;
יראים קלב:, "ואמר... היוצא"; "אור זרוע", סי' נ"ח, ד"ה פרק; רא"ש, סי' ב'; פסקי הרי"ד, טור תקיד,
ד"ה אמר רב יהודה; טור תקטז-תקיז, "אמר ר' זירא... למשקה היוצא מגופו"; (מאירי, ד"ה סוחט וד"ה
כבשים); מרדכי, סוף סי' תלז, "כתוב בסה"מ... פסולת"

ג. יט., "ושוין... כרבי ישמעאל" ובתד"ה רבי ישמעאל; (רי"ף, ז:, "מאן תנא... כרבי ישמעאל"; "בעל
המאור" ורמב"ן במלחמות שם; ר"ן שם); רשב"א, ד"ה הא דתניא וד"ה לאו; רמב"ם, פ"ג הל' שבת הל' ב'
(וב"מגיד משנה" שם); פכ"א הל' י"ג; (מרדכי, סי' רנ"ט; מקור הדברים בספר התרומה, סי' רכב-רכג)

ד. טור, סי' ש"כ, עד "הוי כבורר אוכל מתוך פסולת"; שו"ע, סי' ש"כ סעיפים א-ח

ה. (דיון נרחב המשתרע הן על ענין סחיטת אוכלים והן על חליבה יש למצוא ב"אגלי טל" מלאכת דש, ס"ק
טז-יט)