שיעור / תשל"ט דף מס' 39

 

מסכת שבת

 

בעניין מכבה, כולל גרם כיבוי (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת קלד., "ת"ר אין מסננין... הכא אפשר"; ביצה כב:, "איבעיא להו מהו לעשן... אגומרי"; רי"ף שם,
"איבעיא להו... איכא כיבוי"; "בעל המאור", ד"ה והא; רמב"ן במלחמות שם; חי' הר"ן, שבת קלד., ד"ה
אמר ליה.

 

ב. שבת מב., "למימרא דשמואל ... כרבי יהודה", וברש"י ור"ח שם; יראים, קמא:, "ואין כבוי אסור...
וזהב"; רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל' ב' ("אבני נזר", סי' רכ"ט)

 

ג. שבת קכ., "ר' שמעון בן ננס... דתנא קמא שרי"; שם, קכ:, "עושין מחיצה... ולא מהדרינן"; ירושלמי,
פט"ז ה"ו, שבת מז:, המשנה, ובגמרא, "ולא יתן... את כיבויו"; ירושלמי שם; תד"ה מפני; רשב"א, ד"ה
מפני; רשב"א, קכ:, ד"ה לעולם; רי"ף, מה. באלפס, "ולית הלכתא... ואם כבה כבה"; רמב"ן, ד"ה הא;
(רשב"א, ד"ה הא דא"ר); ראבי"ה, סי' רנ"ד; מרדכי, סי' שצ"ט; רמב"ם פי"ב הל' שבת הל' ו'.

 

ד. ביצה כב., "עולא... שרי"; תד"ה והמסתפק; רא"ש, סי' י"ז; רי"ף על אתר (יא: באלפס); "שיטה
מקובצת", "אמר ליה... בשעה שהיא דולקת"; רמב"ם, פ"ד הל' יום טוב הל' ג'; "אור זרוע", סי' כ"ח.

 

ה. שבת קכ:, "ת"ר נר שעל גבי טבלא... לא גזרינן"; תוס' שם; רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל' ו' וב"מגיד
משנה" שם; "אור זרוע", סי' ל"ג; כריתות כ., "ת"ר החותה... את התחתונות"; (אבני נזר", סי' רל"ו).

 

ו. "שלטי הגבורים", מה. באלפס אות ב'; ("אבני נזר", סי' ר"ל - רל"ב, רל"ה)