שיעור / תשל"ט דף מס' 38

 

מסכת שבת

 

בעניין מבעיר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. הבערה למה יצאה - 1.סנהדרין סב., "תני ר' זכאי... דכולי עלמא השתחואה לחלק יצאה"; פסחים ה.,
"אך ביום הראשון... שלא לצורך" ובתד"ה לחלק ובר"ח שם; 2.ספר המצוות להרמב"ם, ל"ת שכ"ב;
רמב"ם, פכ"ד הל' שבת הל' ז'; ("מנחת חינוך", מצוה קי"ד)

 

ב. הגדרת מבעיר - 1.יומא לד:, "אם היה... דרבנן הוא" ובר"ח שם; רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל' א' ובראב"ד
ו"מגיד משנה" שם; יראים, קמג., "המבעיר... בשל עץ:" פסחים עה., "בעא מיניה רב חיננא.. ניהוי
גחלים"; רמב"ם, פ"ח הל' קרבן פסח הל' י';

2. ביצה כב., "עולא איקלע... אדעתאי";

3. ירושלמי שבת, פ"ב ה"ה, "החותה גחלים... אלא משום מבשל"

4. "אבני נזר", סי' רכ"ט ורל"ח

5. קונטרס "בענין מדליק ומכבה מנורת חשמל בשבת" ב"קובץ מאמרים בעניני חשמל בשבת" למרן ר'
ש"ז אויערבך.