שיעור / תשל"ט דף מס' 37

 

מסכת שבת

 

בעניין קושר ומתיר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:, "הקושר... ומתיר" וברש"י ור"ח שם; ירושלמי פ"ז ה"ב, (או פט"ו ה"א) "הקושר והמתיר... ולא
תיימת"; עג., תד"ה הקושר; רא"ש, פ"ז ס"ו (בסופו)

 

ב. קיא:, "ואלו... הכא מינטר"; קיב:, "דנודות... חבל דגרדי"; רמב"ן, ד"ה מתני'; חי' הר"ן על כל הסוגיא;
תוספתא פי"ג הל' ט"ז - יח, "חותל... עונבים אותו"; ירושלמי פט"ו ה"ב, "הא רבנן לא... עליו"; פסקי'
רי"ד, ד"ה ר' מאיר.

 

ג. רי"ף על אתר; רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' א-ח ובמ"מ, כ"מ, והג"מ שם; יראים, קלו: - קלז:, "הקושר...
לעולם"; "אור זרוע" סי' ס"ז, ד"ה והקושר, איתמר; טור, סי' שי"ז ובב"י ד"ה כל, כתוב (עד "שמתקיים
עכ"ל"); "שלטי הגבורים", מא. באלפס, אות ג'; שו"ע או"ח, סי' שי"ז, בעיקר, סעיפים א', ה'; ט"ז שם
ס"ק א'; "ביאור הלכה", ד"ה הקושר; "מנחת חינוך", "הקושר"

 

ד. מנחות לט., תד"ה לא יפחות; מרדכי, הל' ציצית, סי' תתק"מ, "ואותם ה' קשרים.. בעיני רבי"; שו"ע
או"ח, סי' י"א סי"ד; שם סי' תרנ"א ס"א; ראבי"ה ח"א, עמ' 295, "ונראה בעיני... ופירשתי"

 

ה. עירובין צו:, "א"ר אלעזר המוצא תכלת... כעין קשירה דידהו" ובתד"ה אמר וד"ה אביי

 

ו. ביצה לא:, "אמר שמואל... ואחד יו"ט"; מרדכי סי' תרצ"א, "אמר שמואל... ז"ל"; ב"י, סוף סי' שי"ז,
"כתב המרדכי בפ'"; שו"ע או"ח סי' שי"ד סעיפים ט-י ובמגן אברהם ס"ק י"ד.