שיעור / תשל"ט דף מס' 36

מסכת שבת

בעניין כותב (הרב ליכטנשטיין)

(ראשית, יש ללמוד כל הגמרא, קג.- קד., "הכותב... ויסדום", וקד:-קה.,

"הכותב.. שיעור", כמקשה אחת על מנת לקבל תמונה כללית)

א. אב המלאכה1-. קג., "הכותב... רבי יוסי היא"; פיה"מ להרמב"ם שם; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל'
י"ז; מדרש תנחומא, כי תשא, פ' ל"ג, "ילמדנו רבינו... ומחלל את השבת"; ירושלמי על אתר, "מאן
תנא ...כמשפטו"; מאירי על המשנה, "א"ר יוסי ...שיש בה חולקים". (פסקי רי"ד על אתר, ד"ה אמר
ר' יוסי); חגיגה ח., "ביום טוב מ"ט לא... סקרתא" וברש"י ור"ח שם; רמב"ם פכ"ג הל' שבת הל' י"ד;
שבת עה:, "הצר צורה... בפטיש"; ר"ח שם; ירושלמי, פ"ז ה"ב (על צובע), "הצר צורה... בפטיש";
רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' ט"ז ופי"א הל' י"ז; (מאירי, שבת עה:, ד"ה הצר); צד: בענין כוחלת,
וברש"י ור"ח שם; ירושלמי שם; רמב"ם, פכ"ג הל' שבת הל' י"ב.

2. הגדרת הפעולה א. תוספתא, פי"ב ה"ו, "המקרע... כתבנית כתב חייב"; תוספתא גיטין,
פ"ב ה"ד, "המקרע... כשר"; ירושלמי על אתר, "הקורע... פטור"; ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג, "הקורע...
פסול"; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט"ז ופ"ד הל' גירושין הל' ז' וב"מגיד משנה" שם ושם; (רשב"א,
גיטין כ:, ד"ה בדינרי, "יתוב... כשר); "אור זרוע", סי' ע"ג, עד "רושם בעלמא"; טור, סי' ש"מ,
"מותר... המתקיים"; ט"ז, סי' ש"מ ס"ק ד'; ב. יראים, (קלט:), "הכותב... על בשרו חייב"; ג.ירושלמי
על אתר, "כתב לא חוקק... פינקסה"; גיטין כ., "ת"ר וכתב ולא חקק... יריכות", ובתד"ה למימרא;
מרדכי שם, סי' שד"מ; (המקור "בספר התרומה", סי' קט"ו); רשב"א, שבת קד:, ד"ה מהא; ר"ן, לז:
באלפס, ד"ה גרסינן (אך הגירסא ברשב"א, ואף כפי שהביאו הר"ן, צ"ע); ד. ירושלמי שם, "יכתב
ולא המטיף.. בשבת מהו"; תוספתא פי"ב הל' ח', "כתב שני נקודין... האחרון חייב"; ("תוספתא
כפשוטה", עמ' 179); (פרי חדש, "אבן העזר", סי' קכ"ה ס"ד, "ידע שאם לא... תיקון העולם"); (ה.
"מגן אברהם", סי' ש"מ ס"ק ה', "משמע... בשבת")

ב. שיעור המלאכה - 1. הסוגיא, קג., "א"ר יהודה מצינו... וזדון מלאכות"; תוס' על אתר;
"אוצר הגאונים", סי' ר"צ; חי' הר"ן, ד"ה א"ר יהודה, עד, א"א; ירושלמי על אתר, "תני בשם רבי
יודה... מיישב בידו"; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט-י; מאירי, קג., ד"ה בין; קג:, ד"ה הצר צורה.

2.קד:, סוף המשנה, בענין נוטריקון; ירושלמי על אתר, "מ"ט דריב"ב... אותיות"; רמב"ם,
פי"א הל' שבת הל' י"ג;

3. עג., תד"ה העושה; פסקי הרי"ד, ריש הבונה, עד "לאחר מיכן"; "אבני נזר", סי' קפ"ז,
סעיף א'; "מנחת חינוך", "הכותב" (בהתחלה);

4.צירוף האותיות - קד: "על שני כותלי... ואין נהגין זה עם זה פטור"; שם, "א"ר אמי... דקריבה";
רש"י, ר"ח, ורשב"א, "כתב אות אחת ...בסיד דק"; ירושלמי על אתר, "כתב אות... בסררה (לפי
גירסא אחת); רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' יא-יב וב"מגיד משנה" שם; שבת פ., תד"ה בהעלם, [וביתר
ביאור ב"ב נה:, תד"ה בהעלם (המחצית השניה)]; קד:, תד"ה התם; ט"ז סי' ש"מ ס"ק ב';

5.חיוב על פחות משתי אותיות - קד:, "כתב אות אחת סמוך... על האריג חייב"; שם, "תנא
כתב אות אחת... זיוני"; רש"י ור"ח על אתר; ירושלמי, פ"ז ה"ב (בסופה), "יש שהוא כותב נקודה...
ומשום מוחק"; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט' והל' י"א (וב"מרכבת המשנה" שם); תוספתא, פי"ב
ה"ה וה"ח (בסופה); רשב"א, ד"ה אמר רב אשי; "אבני נזר", סי' ר"ה-ר"ו.

6.צירוף שתי אותיות לגבי חיוב קרבן - קה., "הכותב... לחצי שיעור" וברש"י ותוס' שם;
ירושלמי על אתר; רמב"ם, פ"ו הל' שגגות הל' ח'; (כריתות יב:, "אכל חלב ודם... לחצי שיעור").

ג. תוכן הכתב - 1.משתי סימניות - רש"י על אתר; רשב"א, ד"ה משני; ירושלמי על אתר, עד
"ר' יוסי".

2.בכל לשון - רש"י על אתר; ראבי"ה, סי' תקמ"ט, (בעיקר עמ' 255), "ונראה לי...
דאורייתא"; (ח"א, עמ' 380); ירושלמי על אתר, "מהו... אלפא"; שו"ע, או"ח סי' ש"ו סי"א ובמ"ב
וב"ביאור הלכה" שם;

3.צורת הכתב - קד:, "תנא... זיוני" וברש"י ותד"ה והתניא; "ספר התרומה" סי' קי"ד, עד
"מקרי אות בהכי"; ("אור זרוע", סי' תשט"ו, "כתב ר"ת זצ"ל... כלל"); תוס' רי"ד על אתר, ד"ה
נתכוין; רמב"ם, פ"ז הל' ספר תורה הל' ח-ט וב"הגהות מיימוניות" שם; ("שלטי הגבורים", לז:
באלפס, אות א'; "מרכבת המשנה", פי"א הל' שבת הל' י"א)

ד. כתיבת ימין - הסוגיא כאן; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' י"ד; בכורות מה., סוף המשנה; שם,
מה:, "השולט... בשמאל"; רמב"ם, פ"ח הל' ביאת מקדש הל' י"א; שו"ע או"ח סי' ל"ב ס"ה וב"מגן
אברהם ס"ק ה'; "אבן העזר", סי' קכ"ג ס"א (בסוף הרמ"א), וב"בית שמואל", ס"ק ד'.

ה. במה כותבים - 1.קד:, "כתב בדיו... ובשיחור כשר"; גיטין יט., "בכל כותבים... כשר"; שם,
"איתמר עדים שאין יודעים... דאברא" וברש"י ד"ה באבר;

2.תוספתא גיטין פ"ב ה"ה; תוספתא שבת פי"ב ה"ו; גיטין כא:, תד"ה על; רמב"ם פי"א הל'
שבת הל' ט"ו ופ"ד הל' גירושין הל' א-ג.

ו. כתב ע"ג כתב- גיטין יט., "איתמר המעביר... במיא דאברא"; שם כ., "אמר רב חסדא... אבל
הכא לא"; יט. תד"ה דיו; חי' הרמב"ן שם, ד"ה דיו; (ריטב"א שם, ד"ה דיו); גיטין ט:, "עדים שאין
יודעים... דיו"; וברש"י ותד"ה מקרעין ורשב"א ד"ה למעוטי; ירושלמי שבת פי"ב ה"ד, "עדים... את
הקרע"; רמב"ם פי"א הל' שבת הל' ט"ז (בסופה); פ"ג ה"ד מהל' גירושין; חי' ר' חיים הלוי על הש"ס
(סטנסיל) בענין כתב ע"ג כתב.