שיעור / תשל"ט דף מס' 35

 

מסכת שבת

 

בעניין מאהיל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת קלז;, המשנה; שם, "וחכ"א... לכתחילה"; שם קלח., "תני רמי בר יחזקאל... דלא מימתחא פורתא"
ובתוס' שם; רמב"ן, ד"ה אלא, רשב"א על כל הסוגיא; חי' הר"ן ד"ה אלא; רי"ף על אתר; רא"ש, סי' ב'

 

ב. ביצה לב:, "ואין מקיפין... וכן הדלת"; ד"ה מלמטה (עד "נעשה כאהל"); שבת קלט:, "האי פרונקא... כובא
אסור";, ראבי"ה, סי' תש"פ

 

ג. עירובין מג;, "פעם אחת... נפל דופנה שמע מינה" ובתד"ה פקק (ובמקביל, שבת, קכה:, תד"ה הכל וסוכה
טז:, תד"ה פירסו); "ספר הישר לר"ת". סי' ר"פ (יסודי) ; מרדכי, סי' שי"א (פ' כירה); (רמב"ם, פ"ד הל'
סוכה הל' ט"ז ובראב"ד שם)

 

ד. רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' י"ג; פכ"ב הל' כז-לג; ("אור זרוע", סי' ע"ח סעיפים ו-יא) שו"ע או"ח, סי' שט"ו
וב"ערוך השולחן" שם (בעיקר ס"ק י"ב); ("אבני נזר", ח"א, סי' רכ - רכג)

 

ה. בעינין שיפועי אהלים - סוכה יט:, "העושה סוכתו... מכשירין"; "בעל המאור"; סוכה, ג. באלפס, ד"ה אמר
אביי (הרקע בגמרא, ז:) וברמב"ן במלחמות שם; ראבי"ה, סי' תרט"ו, "מותר לישן.. בכילה בסוכה")