שיעור / תשל"ט דף מס' 34

 

מסכת שבת

 

בעניין בונה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. 1) שבת קב:, "הבונה... צריכא"; חי' הר"ן, ד"ה והא; 2) ביצה לא:, "בית... אבל לא בשבת"; (פיה"מ
להרמב"ם שם; שטמ"ק, "נוטל... דליבני"); ירושלמי, פי"ב ה"א עד "משום מסתת"

 

ב. 1) עג:, "אמר רב ששת... מקלקל הוא" וברש"י שם; ר"ח, "אסיקנא... כולה כרבה"

2) צה., בענין מכבד ומרבץ; רמב"ן שם, "טעמא דר"א... גומות"; רשב"א שם, ד"ה טעמא; ירושלמי פ"ז
ה"ב (על ממחק), "השף... דש"

 

ג. בנין וסתירה בכלים - 1) ביצה כב; "ואין זוקפין... בכלים" ובתד"ה ובית הלל; שבת מה:, "אבל מנורה...
לא גזרינן" ובתד"ה דחוליות.

2) ביצה יא:, "ב"ש אומרים... דבתים לא" וברש"י ד"ה דאין ותד"ה מהו; שבת עד:, רש"י ד"ה ואי חייטה
ותד"ה חביתא:

3) שבת קכב:, "ת"ר דלת של שידה... שמא יתקע"

4) קב:, תד"ה האי; "בעל המאור", (לז. באלפס), ד"ה עייל; רמב"ן שם במלחמות, וביתר ביאור
בחידושיו, ד"ה רב אמר; (רשב"א, ד"ה האי; חי' הר"ן ד"ה האי); מאירי, ד"ה העושה

5) מז., "לוי בר שמואל... רפוי מותר"; תד"ה רבן; רמב"ן, ד"ה הא; (ריטב"א, הוצאת רייכמן, "מהו ...
הנכון ביותר")

6) עירובין לד:, "נתנו במגדל... לצורך תשמישו" וידויק ברש"י (לה) ד"ה ומתני'; תד"ה ואמאי (עד
"במנעול קטיר במיתנא"); רשב"א, ד"ה הכא; ריטב"א, ד"ה וקתני, "ואיכא למידק ... רבי ז"ל; יראים,
(קמ), "ואם נאבד... פירוש זו"; ראבי"ה, ח"ג, סי' תשל"ז

 

ד. רמב"ם, פ"ז הל' שבת הל' ו' ופ"י הל' יב - יד; פכ"ב הל' כה-כו; "אור זרוע", סי' ע"ח; "מנחת חינוך" על
בונה