שיעור / תשל"ט דף מס' 33

 

מסכת שבת

 

בעניין מכה בפטיש והשוואתו לבונה (הרב ליכטנשטיין)

א. קב:, המשנה, וברש"י ותד"ה מכה; עג., רש"י, ד"ה מכה; ירושלמי פ"ז ה"ב (סמוך להתחלתה), "רבי יוחנן
ור"ש בן לקיש... מכה בפטיש"

 

ב. קג., "רשב"ג אומר... עושין כן"; רשב"א, ד"ה אלא ; (חי' הר"ן, ד"ה שכן); ירושלמי, פי"ב ה"א (בסופה),
"וקשיא על דרשב"ג... בידו"; פיה"מ להרמב"ם על אתר

 

ג. סה:, "ג' דברים... דקפיד עלייהו"; קמז., "המנער טליתו... לא קפדינן מידי"; רש"י שם ותד"ה המנער;
רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' ט"ז והל' י"ח

 

ד. סוכה לג:, "ת"ר אין ממעטין... הושענא אחריתי", וידוייק ברש"י, ד"ה לא צריכא ובתד"ה מודה

 

ה. הסוגיא, קב:, "מסתת... גמר מלאכה" ובתוס' על אתר; יראים, קמ:, "ואם נאבד מפתח... פירוש זו"
(יסודי); קמו. , "אין נוקבין... הלכה כיש אומרים"; שם קמו., "מהו למיברז... מיפתח"; ראבי"ה, סי'
של"ז; רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' י"ד והל' ט"ז; פכ"ג הל' א-ב

 

ו. קז., "המפיס... פטור"; רש"י שם; רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' י"ז; ("אבני נזר" סי' רט"ו)

 

ז. ביצה לב., "אין פוחתין... לקיבולי בר פשיטי"

 

ח. ירושלמי פ"ז ה"ב (על מעמר), "הדא איתתא... משום מכה בפטיש"; (על הגוזז), "התולש... מכה בפטיש"

 

ט. מח., "הפותח... אינו חיבור"

 

י. מנחת חנוך על מכה בפטיש.