שיעור / תשל"ט דף מס' 32

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צה.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מחבץ - הסוגיה כאן, וברש"י ור"ח על אתר; ירושלמי, פ"ז ה"ב (על ממחק), "המגבן... לש"; תוספתא,
פי"ג הל' י"ב; רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' י"א ופכ"א הל' י"ז; ("תוספתא כפשוטה", עמ' 139‎-40)

 

ב. מגבן - הסוגיה כאן; קלד, "א"ל אביי לרב יוסף מהו לגבן... מעליא" וברש"י ור"ח שם; ירושלמי הנ"ל;
רמב"ם פ"י הל' י"ג.

 

ג. רודה חלות דבש - הסוגיה כאן; שביעית פ"י מ"ז; ירושלמי שם, "רבי אבהו ... אינו גידולי תנור"; פי'
הרא"ש שם; בבא בתרא סה:, "ת"ר צינור שחקקו ...חייב חטאת" ובתד"ה הרי; "יד רמה" שם, סי' מ"ג;
שבת מג:, תד"ה דחשיב; חי' הר"ן שם, ד"ה לא נצרכא; ריטב"א (רייכמן), ד"ה הב"ע; רמב"ם, פכ"א הל'
שבת הל' ו'.

 

ד. עיקר דיני מלאכת אוכל נפש ביום טוב:

1.אילו מלאכות הותרו - תד"ה והרודה; ביצה ג., תד"ה גזרה (המחצית השניה, "אך תימה וכו");
ירושלמי, ביצה פ"א הל' י', "תני אין בוררין... ולא ירקד בי"ט; ביצה כג:, המשנה וברש"י ותד"ה אין;
רמב"ן על התורה, ויקרא כג, ז; רמב"ן במלחמות ה', ביצה כג:, (יג: באלפס), "אלא הוו יודעים... דאין
צדים דגים"; רשב"א שבת צה., ד"ה שגג (מסכם הרבה מן הנ"ל); (שיטה מקובצת", ביצה כג:, ד"ה אין
צדין); רמב"ם פ"א הל' יום טוב הל' ה-ח ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; (ראבי"ה, סי' תשמ"ז בעיקר, וכל
ימי תמהתי... לדוגמא זוטא"; שם סי' תשמ"ב, "ורבינו שב"ט ... ותשכח")

2.אפשר לעשותה מערב יום טוב - תוס' הנ"ל; רש"י, ביצה כג: הנ"ל; רמב"ם הנ"ל; "אור זרוע", סי'
רמ"ח; שבת קלד., "ת"ר אין מסננין... מעליא" ובר"ח, רש"י וחי' הר"ן שם; רי"ף ביצה, (יב באלפס), ת"ר
... מעליא", וב"בעל המאור" ורמב"ן שם.