שיעור / תשל"ט דף מס' 31

 

מסכת שבת, פרק עשירי (צד:-צה)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ענין גוזז כבר נידון ברובו אך יש לחזור על הסוגיה כאן ולהוסיף על המקורות שצויינו: 1. ירושלמי על
אתר, עד "בקרסטל"; חי' הר"ן ד"ה מחלוקת וד"ה אבל; מאירי על המשנה עד "כמו שיתבאר";

 

ב. גודלת כוחלת ופוקסת - הסוגיה כאן ובפיר"ח על אתר; ירושלמי על אתר, "הגודלת חייבת.. משום
צובעה"; ירושלמי, פ"ז ה"ב, (על והצובעו), "הצובעו... בשפה חייב"; רמב"ם פכ"ג הל' שבת הל' י"ב
ופכ"ב הל' כ"ג והל' כ"ו; "אור זרוע", סי' ע"ח סעיפים ב-ג; מאירי, ד"ה צפורן "כשם שבארנו
...שכתבנו"; חי' הר"ן, ד"ה וכן; שו"ע או"ח, סי' ש"ג סעיפים כה-כו, וב"מגן אברהם" ס"ק י"ט

 

ג. חולב - הסוגיה כאן; כתובות ס', "תניא רבי מרינוס... לא גזרו רבנן"; ר"ח, שבת צה (נדפס צו:)
"ומדמפרשי... דמלאכה היא"; ירושלמי, פ"ז ה"ב (על הממחק), "הממחקו... לרבי אלעזר"; קמד:, "סוחט
אדם ...על פי הדד;" ר"ח שם, (קמה), "ומתוך אלו הדברים... וכך קיבלנו מרבותינו"; בה"ג, "הל' יום
טוב" (לז. בדפוס וורשא), "ומיחלב עיזא... משקה הוא ואסור" (הובא ב"אוצר הגאונים", חלק התשובות,
סי' ת"מ); קמד:, תד"ה חולב (ובמקביל, עג:, ד"ה מפרק וכתובות ס', ד"ה מפרק); "ספר הישר", סי' כ"ג;
רי"ף, (לא: באלפס), "גרסינן בפרק המצניע... דדש הוא;" "בעל המאור" (ס: באלפס), ד"ה והא; רמב"ן
במלחמת ה' שם (או חי' הרמב"ן ד"ה הא); רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' ז' והל' י'; ("אוצר הגאונים", עמ'
149‎-150, "אבל הא דאמר רב חסדא... בתשובות שלו"; "אור זרוע", סי' נ"ז, ד"ה פרק חבית, עד "חייב
משום קוצר"; "שבלי הלקט" סי' קכ"ג; יראים, (קמא)., "מפרק פי'... ודגים וכו'"; "שיטה מקובצת",
כתובות ס' ד"ה וכתב הרשב"א; שו"ע או"ח, סי' ש"ה ס"כ;

(סיכום מתומצת של פסקי אחרונים בענין חליבה בשבת ויום טוב ניתן למצוא ב"יסודי ישורון", עמ'
41‎-45).