שיעור / תשל"ט דף מס' 30

 

מסכת שבת

 

בעניין מעבד, מחתך, ממחק (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עה:, "והמולחו... עץ"; ירושלמי, פ"ז ה"ב, "המעבדו... טמאה"; ר"ח, ע"ה:, והמולחו... מסרגלין;" "ספר
העתים", סי' רל"א; חי' הר"ן, ע"ה:, ד"ה והיינו; "אור זרוע", סי' ע"ג (עד "רושם בעלמא"); רמב"ם, פ"ז
הל' שבת הל' א' ופי"א הל' ה'; ("ספר הרוקח" סי' פא-פב)

ב. קמא., "מגררין מנעל חדש... שיעור לעבדו אסור"; תוספתא פ"ד ה"י; ("בעל המאור", מלחמות, וחי'
הר"ן, ד"ה ומתעגל, מאירי, ד"ה לא יסוק, שם) רמב"ם פכ"ג הל' שבת הל' י'; שו"ע או"ח, סי' שכ"ז ס"ד.

ג. "מנחת חינוך", "המעבד".

 

בענין מחתך

א. עה:, "המגרר... מחתך"; עד: "האי מאן דסלית.. מחתך"; שם, "התולש את הכנף... ממחק"; ירושלמי, פ"ז
ה"ב, "קריעה בבגדים... ליבדיא"; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ו'-ז'; ביצה לג: "אוכלי בהמה... ואם קטמו
חייב חטאת" (עדיף, "עד במוסתקי"); רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ח'; "אור זרוע", סי' ע"ה; "מנחת
חינוך", "המחתך"

ב. קמו:, "האי טרפא דאסא... ומנחי" וברש"י ור"ח שם; רמב"ם, פכ"ג הל' שבת הל' ו'; יראים, קלט:,
"תולדה דרבנן... ובזה גזרינן"

 

בענין ממחק

 

א. עה:, "השף... ממחק"; ר"ח על אתר; תד"ה השף; רמב"ן, ד"ה השף; ירושלמי, פ"ז ה"ב "הממחקו... משום
ממחק"; "ספר העתים", סי' רל"ב, עד "והתם משום מוחק"; רמב"ם פי"א הל' שבת הל' ה-ו.

ב. עירובין קב:, "מחזירין רטיה... ואם מירח חייב חטאת", וידוייק ברש"י, ד"ה שהוא ממרח ובפיה"מ
להרמב"ם; שבת קמו:, "מושחו... לא גזרינן"; רמב"ם, פכ"ג הל' שבת הל' י"א.

ג. קמא., רש"י ד"ה אבל לא ישן.

ד. עג:, תד"ה מפרק (המחצית השניה)

ה. נ., "בכל חפין... בגרתקון" וברש"י ד"ה חוץ; רמב"ם, פכ"ג הל' שבת הל' ז'; שו"ע או"ח סי' שכ"ג ס"ט.