שיעור / תשל"ט דף מס' 29

 

מסכת שבת

 

בעניין שוחט, מולח ומעבד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עה., "והשוחטו... מיניה"; ירושלמי, פ"ב ה"ה, "איתפלגון ר' אלעזר... וחורנה מחליף"; שם, פ"ז ה"ב
"והשוחטו... עמהן"

רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' א'.

 

ב. קז., "שמנה שרצים... אינה חוזרת" ובתד"ה אמר (וד"ה ע"כ; רשב"א, ד"ה גמ')

 

ג. רש"י קז., ד"ה והחובל; עה., תד"ה כי; כתובות ה:, תד"ה דם; ירושלמי, פ"ז ה"ב, "הצובעו... מקום", קז.,
רמב"ן ד"ה מתני'; חי' הר"ן ד"ה הצדן; תוס' הרא"ש ד"ה החובל; "שיטה מקובצת" כתובות ה:, "דם
מיפקד פקיד... שהדם הוא מחובר עד כאן"; רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' ז' והל' ט ובמגיד משנה שם.

 

ד. קז:, "השולה דג... רביתיה" וברש"י ור"ח שם; רמב"ן, ד"ה הא; מאירי, ד"ה השולה; רמב"ם, פי"א הל'
שבת הל' א'.

 

ה. יראים קלח: "והשוחטו... מקום"; או"ז סי' ע"ב; ("ספר הרוקח", סי' ע"ט); מנחת חינוך, השוחט (נ.ב. דברי
פיה"מ להרמב"ם המצוטטים שם יש למצוא על המשנה, חולין יד.);

שו"ע או"ח סי' שט"ז ס"ח ובמג"א ס"ק ט"ו; מג"א, סי' שכ"ח ס"ק ג'; "משנה ברורה" סי' שט"ז ס"ק ל'
וב"ביאור הלכה" שם.

 

בענין מולח ומעבד

 

א. עה:, "והמולחו... עץ"; ירושלמי, פ"ז ה"ב, "המעבדו... טמאה"; חי' הר"ן, עה:, ד"ה והיינו; רמב"ם, פי"א
הל' שבת הל' ה'

 

ב. "מנחת חינוך", "המעבד"

 

(נ.ב. ענין עיבוד באוכלין יידון אי"ה להלן).