שיעור / תשל"ט דף מס' 28

 

מסכת שבת

 

בעניין קורע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:, "הקורע... ותופרין אותה"; קה., "והקורע... כי אתא"; ע. - תד"ה שכן.

 

ב. קה:, "הקורע בחמתו... דלאו בני אבילות נינהו"; עג:, תד"ה וצריך ובגליון הש"ס שם.

 

ג. מח. (ובמקביל, מכות ג) "הפותח... אינו חיבור"; ראבי"ה, עמ' 296‎-7, ד"ה לשון; חי' הרמב"ן, מכות ג:,
ד"ה הפותח.

 

ד. ירושלמי, פ"ז ה"ב, (על קורע), "קליעה... ליבדייא".

 

ה. רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' י-יא; שם, פכ"ג הל' ו' (בסופה).

 

ו. ירושלמי, פ"ז ה"ב, (על דש), "כליו מבית האומן... שלא יקרע"; ביצה לד., "ת"ר אין מפצעין... תקרע"
וברש"י וגליון הש"ס שם;

רמב"ם, פכ"ב הל' שבת הל' כ"ד.

 

ז. מנחת חינוך על קורע.