שיעור / תשל"ט דף מס' 27

 

מסכת שבת

 

בעניין תופר (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:, "והתופר... שקשרן"; עה., "אמר רב זוטרא... חטאת"; עג., תד"ה העושה. ירושלמי על אתר, "ר'
חנינא אמר... ומשום קושר".

 

ב. כלאים, פ"ט מ"י, "התורף... עד שישלש" וברמב"ם, ר"ש, ורא"ש על אתר; ירושלמי שם, "רבי יונה ורבי
יוסי תרווייהון... מסתתר הוא"; רא"ש, הלכות כלאים, סי' י"ז (נדפס בפ"ט דמס' נדה); רמב"ם פ"י הל'
שבת הל' ט'; פ"י הל' כלאים הל' כ"ד וברדב"ז שם; שו"ע יו"ד, סי' ש' ס"ב ובט"ז שם ס"ק ג'; יבמות ה:,
"ואכתי... לאפנויי" וברש"י ד"ה תכיפה ותד"ה ואכתי; שבת נד., רש"י ד"ה אינו חיבור.

 

ג. יראים, קלז., "והתופר... דהוי קשר" (ובהגהה פ"א שם); ראבי"ה, סי' רכ"ג (עמ' 314), "התופר... במה
טומנים"; או"ז, סי' ס"ח, עד "עמדת"; חי' הריטב"א (רייכמן), עה., ד"ה והוא שקשרם.

 

ד. בענין מותח חוט של תפירה - רש"י ור"ח על אתר; רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' ט'; חי' הר"ן על אתר;
מאירי, ד"ה המותח; שבת מח. "רב חסדא שרא... ביום טוב" ובתד"ה הא; ראבי"ה, סי' ר"ו, (עמ'
293‎-296) עד "ענין אחר"; (שם, סי' קצ"ג, עמ' 224‎-5, ד"ה שמעתי); או"ז, סי' ס"ז "אר"פ... ומשום
קושר"; מרדכי סי' שס"ח; שו"ע או"ח, סי' ש"מ סעיפים ז-ח.

 

[ה.בענין חיבור בכלאים - רמב"ם פ"י הל' כלאים הל' ג-ד; שם, הל' י'; שו"ת הרשב"א, ח"ג סי' רכ"ו, (הובא
ב"בית יוסף", סי' ש"ז); טור יו"ד, סי' ש', "תניא חלוק... של קיימא אסור" ובב"י ד"ה מותר; שו"ע יו"ד,
סי' ש' סעיפים ג-ד וב"פתחי תשובה", סי' ב' ;שו"ת "חוות יאיר" סי' קמ"ג].

 

ו. רמב"ם, פ"י הל' שבת הל' י"א, (וב"מרכבת המשנה" שם).

 

ז. "מנחת חינוך על תופר; "אבני נזר", או"ח, ח"א סי' קפ"ז (וקפ"ח)