שיעור / תשל"ט דף מס' 26

 

מסכת שבת

 

בעניין גוזז (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:,הגוזז... ממחק"; תוספתא פ"ט ה"א.

 

ב. בכורות כד:, "רבי יוסי בן המשולם... דהיינו אורחיה", ובתד"ה דהוה וד"ה דאמר; ירושלמי שבת פ"ז
ה"ב, "תמן תנינן... היא גיזתה"; חי' הרמב"ן, שבת עד:, ד"ה הא, (הלכות בכורות להרמב"ן (יח. בש"ס
וילנא), "רבי יוסי... ש"מ",); רמב"ן שבת קז:, ד"ה הא; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל"ז; פ"א הל' מעילה הל'
ז', י' (בראשה), וי"א; פ"ג הל' יום טוב הל' ג' וב"הגהות מיימוניות" ו"מגיד משנה" שם; רוקח, סי' ס"ז;
(רא"ש, בכורות, פ"ג סי' ה', עד "תבא עליו ברכה")

 

ג. יראים, קלה:, "הגוזז... לא שרי"; "אור זרוע", סי' ס"ג ס"ב, עד "משמחת יו"ט"; "ספר העיתים", סי'
רכט', ובהערה מ"ו שם.

 

ד. שבת צד:, הנוטל... ומצערות אותו" ובתוס' שם; רמב"ן, קו., "ואין אני אומר כן... דומות למילה"; שו"ת
הריב"ש, סי' שצ"ד (עמ' 242, ד"ה עוד אמרת), "וכן הוא בענין בסריקה... האחרונים ז"ל"

 

ה. ערובין קג:, "חותכין... תחומין דאורייתא" ובתוס' ור"ח שם; רמב"ם, פ"ט הל' שבת הל' ח - ט וב"מגיד
משנה" שם; יראים, קלה:, "תולדה דרבנן... מותר ביד".

 

ו. שו"ע או"ח, סי' ש"מ סעיפים א-ג וב"מגן אברהם" וביאורי הגר"א שם; ט"ז, סי' של"ו ס"ק י'; "מנחת
חינוך", "הגוזז"' שם, "הקוצר", עד "רק מחמת כלא"י" (כצ"ל) ; "אגלי טל", "מלאכת גוזז", סעיפים א-ב,
ו', ז', י', י"ד