שיעור / תשל"ט דף מס' 25

 

מסכת שבת

 

בעניין טוחן ולש (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עד:, "והטוחן... משום טוחן"; תד"ה האי; קיד., תד"ה אלא, יראים, קלג., הטוחן... לברכה", רא"ש, סי' ה;
"אור זרוע", סי' ס' עד "והראשון מסתבר לו"; רמב"ם, פ"ז הל' ה' ופ"ח הל' ט"ו ופכ"א הל' י"ח; חי'
הר"ן, ד"ה האי.

 

ב. קנו:, המשנה ; תוספתא, פט"ו הל' י"ג (בסופה) ; שו"ת הרשב"א, ח"ד סי' ע"ה (מסוכמת בר"ן על הרי"ף,
ל"ב.) ; "תרומת הדשן", סי' נ"ו; שו"ע או"ח סי' שכ"א. ס"ט וסי"ב וב"מגן אברהם" ס"ק י' וס"ק י"ד -
ט"ו; "מנחת חינוך", עד "ועכ"מ פכ"א הח"י"; "אגלי טל", סעיפים ז' ט"ו, י"ז. (בעיקר עד סוף ס"ק ז')
י"ח (כ"א) כ"ג, ל"ה.

 

ג. עד:, "אמר רב מנשה... מחתך"; רי"ף שם; רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' ט"ו; מאירי, ד"ה המחתך; "אגלי
טל", סעיף ז'.

 

בענין לש

א. שבת קנה: , "מהלקטין... מנערו לכלי;" שם י"ח, "מאן תנא... תניא", ובתד"ה אבל; ביצה לב:, "א"ל
רבינא... וקטמא שרי" וברש"י (ושטמ"ק) שם; רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' ט"ז ובראב"ד, "מגיד משנה",
ו"הגהות מיימוניות" שם;, שם, פ"ג הל' יום טוב הל' י' ובראב"ד; תוס' רי"ד, שבת קנה: או פסקי הרי"ד,
י"ח ד"ה, אמרינן; "ספר התרומה", סי' רי"ט - ר"כ, "אין שורין... לאוכלן מיד"; , יראים, קל"ג:, "הלש...
דשרי קיי"ל; "אור זרוע" סי' ס"א; "אגלי טל", סעיפים ט' (י, ב, ד,)

 

ב. ירושלמי פ"ז ה"ב (נ:), "ההן דחשר... אלא אחת"; "אגלי טל"; סעיף ו'.

 

חלה פ"ג מ"א; רמב"ם, פ"ח הל' בכורים הל' א-ב (עד "עריסותיכם") ובראב"ד שם; חי' הרמב"ן, קידושין
מ"ו: ד"ה הא דאמרינן.
  ג.