שיעור / תשל"ט דף מס' 24

 

מסכת שבת

 

בעניין קוצר, מעמר ודש (הרב ליכטנשטיין)

(פרט לגמרא והירושלמי על אתר היראים, האו"ז, הרמב"ם, והמנחת חינוך)

 

א. קוצר 1. קז:, "השולה... רביתיה"; חי' הרמב"ן שם;

2. פא:, "אמר אביי פרפיסא... משום נוטע", וברש"י ותוס' שם; גיטין ז:, "א"ר זירא עציץ נקוב... דמפסיק
אוירא לא"; (עוקצין פ"ב מ"ט וברמב"ם ור"ש שם; רמב"ם פ"ב הל' טומאת אוכלין הל' ט' ובראב"ד שם;
תוספתא עוקצין פ"ב ה"ז) "אגלי טל"

 

ב. מעמר 1. ביצה לא., המשנה; תד"ה מן; תוס' רי"ד שבת עג:;

2. שבת קמג:, "ת"ר נתפזרו לו... בחול"; רמב"ם, פכ"א הל' שבת י"א; "אגלי טל"

 

ג. דש. 1. ביצה יג:, "תנן התם... אסרה תורה" ובתד"ה ואם;

שבת קכח., "תנו רבנן חבילי... בשאר מיני תבלין; רי"ף, "בעל המאור" ורמב"ן על אתר;

2. בענין מפרק - תוס' על אתר; "ספר הישר" סי' כ"ג, רמב"ם, פ"ח הל' שבת, הל' ז'; יראים, קמ"א.;
"אגלי טל"

 

ד. בענין גידולי קרקע - הסוגיא ע"ה; רמב"ן קז: ועד: לגבי קוצר; "תרומת הדשן" ס' נ"ו לגבי טוחן; ב"מ פט.,
תד"ה גדולי.