שיעור / תשל"ט דף מס' 23

 

מסכת שבת

 

בעניין חורש (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת עג:, "הזורע והחורש...כרבי"; "והחורש...מקלקל הוא"; וידוייק ברש"י ור"ח שם; ירושלמי על אתר;
מאירי, ד"ה החורש.

 

ב. קג., "החורש...דחבריה"; פיה"מ להרמב"ם שם.

 

ג. לט., "ולא יטמיננה...תיחוח" ובתד"ה מפני; "ספר הישר", סי' רמ"ב.

 

ד. רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' א'; יראים, קלא., "החורש... ולחוש"; "אור זרוע", סי' נ"ה, (לפחות, עד
תולדות דחרישה); "מנחת חינוך" על חורש; "אגלי טל", סעיפים ב,ג,ו,ט,י.

 

ה. בענין חיוב שתים על פעולה אחת - מועד קטן ב:, "אתמר המנכש...שדך לא, ובתד"ה חייב; ריטב"א שם,
ד"ה איתמר; מאירי, ד"ה המנכש; "אור זרוע"; סי' נ"ד; שבת קלח., "משום מאי... מלמטה"; רמב"ם, פ"ח
הל' שבת הל' י"א; שבת עה. "והשוחטו... אף משום צובע"; רמב"ם; פ"ט הל' שבת הל' י"ג וב"מגיד
משנה" שם; רמב"ם, פ"ט הל' שבת ה"ו ופי"ב הל' א' (בסופה); חי' הרמב"ן, עד:, "והאי דנקט משום
גוזז... לעולם"; יראים, קלה:, "תולדת דרבנן... דתרווייהו"; ("קרן אורה", שבת עג:, ד"ה זומר; "אור
שמח", פ"ז הל' שבת הל' ד', עד סוף ד"ה וצריך; "אגלי טל", חורש, ס"ז).